Home / Hóa 12 / PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THỦY PHÂN ESTE ĐƠN CHỨC

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THỦY PHÂN ESTE ĐƠN CHỨC

Thủy phân este đơn chức thì tỉ lệ \[\frac{{{n}_{NaOH}}}{{{n}_{este}}}\,\,or\,\frac{{{n}_{KOH}}}{{{n}_{este}}}\,=\frac{1}{1}\]

Thủy phân este của phenol thì tỉ lệ là \[\frac{{{n}_{NaOH}}}{{{n}_{este}}}\,\,or\,\frac{{{n}_{KOH}}}{{{n}_{este}}}\,=\frac{2}{1}\]

Phản ứng thủy phân este thu được anđehit thì este phải có công thức là \[RCOOCH = CH-R’\]

Phản ứng thủy phân este thu được xeton thì este phải có công thức là \[RCOOC\left( {R”} \right) = CH-R’\]

(R’ có thể là nguyên tử H hoặc gốc hiđrocacbon, R’’ phải là gốc hiđrocacbon )

Este có thể tham gia phản ứng tráng gương thì phải có công thức là \[HCOOR\].

Este sau khi thủy phân cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương thì có công thức là \[HCOOR\] hoặc \[RCOOCH = CH-R’\]

Nếu thủy phân este trong môi trường kiềm mà đề bài cho biết : …Sau khi thủy phân hoàn toàn este, cô cạn dung dịch được m gam chất rắnthì trong chất rắn thường có cả NaOH hoặc KOH dư

Nếu thủy phân este mà khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng khối lượng của sản phẩm tạo thành thì este đem thủy phân là este vòng

Khi làm bài tập dạng này thì nên chú ý đến việc sử dụng các phương pháp:

Nhận xét đánh giá, bảo toàn khối lượng, tăng giảm khối lượng.

Ngoài ra nếu gặp bài tập liên quan đến hỗn hợp các este thì nên chú ý đến việc sử dụng phương pháp trung bình.

[WpProQuiz 19]
[WpProQuiz 20]
[WpProQuiz 21]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *