Home / Tài liêu Lý 12 / Tài liêu Lý 12

Tài liêu Lý 12

HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

MẪU NGUYÊN TỬ BOHR

TIA X (RƠNGHEN), SỰ PHÁT QUANG, LAZE  

ĐỀ THI THAM KHẢO LÝ 2020

CHUYÊN ĐỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ