KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1 – ĐỀ 3

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1 ĐỀ 3 Bài 1. Thức hiện phép tính \[\begin{align}& a)\,\,A=2+3\sqrt{2}-2\sqrt{32}-\sqrt{6+4\sqrt{2}} \\ & b)\,\,B=\sqrt{48}-6\sqrt{\frac{1}{3}}+\frac{\sqrt{3}-3}{\sqrt{3}} \\ & c)\,\,C=\frac{\sqrt{15}-\sqrt{5}}{\sqrt{3}-1}-\frac{5-2\sqrt{5}}{2\sqrt{5}-4} \\ \end{align}\] Bài 2. Tìm \[x\], biết  \[a)\,\,\sqrt{4{{\left( 1-x \right)}^{2}}}-12=0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\,\sqrt{3-2x}<5\] Bài 3. Chứng minh đẳng thức: \[\left( 1+\frac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1} \right)\left( 1-\frac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1} \right)=1-a,\,\,\,\left( a\ge 0,a\ne 1 \right)\] Bài 4. …

Read More »

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1 – ĐỀ 1

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1 ĐỀ 1 Bài 1. \[a)\] Tìm các giá trị của \[x\] để biểu thức \[\sqrt{3x-2}\] có nghĩa \[b)\] Thu gọn: \[3\sqrt{2}-4\sqrt{18}+2\sqrt{32}-\sqrt{50}\] Bài 2. Thực hiện phép tính \[\begin{align}& a)\,\,\sqrt{{{\left( \sqrt{3}-2 \right)}^{2}}}+\sqrt{{{\left( 1+\sqrt{3} \right)}^{2}}} \\ & b)\,\,\left( \frac{3}{2}\sqrt{6}+2\sqrt{\frac{2}{3}}-4\sqrt{\frac{3}{2}} \right)\left( 3\sqrt{\frac{2}{3}}-\sqrt{12}-\sqrt{6}\right) \\ \end{align}\] Bài 3. …

Read More »

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1 – ĐỀ 2

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1 ĐỀ 2 Bài 1. Tính: \[a)\,\,3\sqrt{\frac{1}{3}}-\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\,\sqrt{{{\left( \sqrt{3}+1 \right)}^{2}}}-\sqrt{{{\left( 1-\sqrt{3} \right)}^{2}}}\] Bài 2. Tìm \[x\], biết: \[a)\,\,\sqrt{36{{x}^{2}}-12x+1}=5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\,\sqrt{x-5}+2\sqrt{4x-20}-\frac{1}{3}\sqrt{9x-45}=12\] Bài 3. Cho Biểu thức: \[A=\left( \frac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1}-\frac{\sqrt{a}+1}{a+\sqrt{a}} \right):\frac{\sqrt{a}+1}{a}\] a) Tìm điều kiện của \[a\] để biểu thức \[A\] có nghĩa b) Rút gọn \[A\] c) Tìm giá …

Read More »