Bài 1 – Điện tích, Định luật Cu-Lông

TÓM TẮT LÝ THUYẾT Sự nhiễm điện của các vật Cọ xát: Nếu cọ xát thanh thủy tinh vào lụa thì tại những nới tiếp xúc có một số e từ thủy tinh di chuyển sang lụa, do đó thanh thủy tinh nhiễm điện dương, mảnh lụa nhiểm điện âm. …

Read More »

Bài 1 Sự điện li

TÓM TẮT LI THUYẾT Hiện tượng dẫn điện: Các dung dịch axit, bazơ, và muối khi tan trong nước làm cho dung dịch dẫn điện Nguyên nhân dẫn điện: Là do trong dung dịch có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion …

Read More »

Bài 2 – Axit, Bazơ và Muối

TÓM TẮT LÝ THUYẾT Axit. Là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+ Ví dụ: \[HCl \to {H^ + } + O{H^ – }\] \[C{H_3}COOH \to {H^ + } + C{H_3}CO{O^ – }\] Axit nhiều nấc. Ví dụ: \[{H_3}P{O_4} \rightleftarrows {H^ + } + {H_2}PO_4^ – \] …

Read More »

Bài 1 – Hàm số lượng giác

TÓM TẮT LÝ THUYẾT Hàm số \[y = \sin x\] Tập xác định \[R\] Tập giá trị \[\left[ { – 1;1} \right]\] Đồng biến trên \[\left( { – \frac{\pi }{2} + k2\pi ;\frac{\pi }{2} + k2\pi } \right)\] Nghịch biến trên \[\left( {\frac{\pi }{2} + k2\pi ;\frac{{3\pi }}{2} + k2\pi …

Read More »