Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm

A. KIM LOẠI KIỀM VỊ TRÍ, CẤU HÌNH ELECTRON CỦA KIM LOẠI KIỀM Thuộc nhóm IA gồm: \[{\text{Li}}{\text{, Na}}{\text{, K}}{\text{, Rb}}{\text{, Cs}}{\text{, Fr}}\] Cấu hình e: \[{\text{Li: }}\left[ {He} \right]{\text{2}}{{\text{s}}^1}{\text{, Na: }}\left[ {Ne} \right]{\text{3}}{{\text{s}}^1}{\text{, K: }}\left[ {Ar} \right]{\text{4}}{{\text{s}}^1}{\text{, Rb: }}\left[ {Kr} \right]{\text{5}}{{\text{s}}^1}{\text{, Cs: }}\left[ {Xe} \right]{\text{6}}{{\text{s}}^1}\] TÍNH CHẤT VẬT LÍ …

Read More »

Lý thuyết trọng tâm về nhôm và hợp chất

Câu 1. Một nguyên tố X thuộc 4 chu kì đầu của bảng HTTH, mất dễ dàng 3 electron tạo ra ion \[{{\text{M}}^{{\text{3 + }}}}\] có cấu hình giống khí hiếm. Cấu hình electron của nguyên tử X là: A. \[{\text{1}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{p}}^{\text{2}}}\] C. \[{\text{1}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{p}}^{\text{6}}}{\text{3}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{3}}{{\text{p}}^{\text{6}}}{\text{3}}{{\text{d}}^{{\text{10}}}}{\text{4}}{{\text{s}}^{\text{2}}}\] B. \[{\text{1}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{p}}^{\text{6}}}{\text{3}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{3}}{{\text{p}}^{\text{1}}}\] D. \[{\text{1}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{p}}^{\text{6}}}{\text{3}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{3}}{{\text{p}}^{\text{3}}}\] Câu 2. Chọn phát …

Read More »

DẠNG 1. DẠNG SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT PHẢN ỨNG VỚI CHẤT OXI HÓA MẠNH

KHỞI ĐỘNG.  NHẬN BIẾT Bài 1: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm \[{\text{Fe, FeO,F}}{{\text{e}}_2}{{\text{O}}_3}\] và \[{\text{F}}{{\text{e}}_3}{{\text{O}}_4}\] phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối …

Read More »

Bài 32. Hợp chất của sắt

HỢP CHẤT CỦA SẮT Tải tài liệu HƠP CHẤT SẮT (II) Trong phan ứng hóa học, \[{\rm{F}}{{\rm{e}}^{{\rm{2 + }}}}\] nhường 1 e thành \[{\rm{F}}{{\rm{e}}^{{\rm{3 + }}}}\] \[{\rm{F}}{{\rm{e}}^{{\rm{2 + }}}} \to {\rm{F}}{{\rm{e}}^{{\rm{3 + }}}} + e\] Tính chất hóa học đặc trung là tính khử Sắt (II) oxit: \[{\rm{FeO}}\] (là oxit …

Read More »

Bài 31. Sắt

SẮT Tải tài liệu VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ Sắt ở ô số 26, thuộc nhóm \[{\text{IIIVB}}\], chu kì 4 Cấu hình e: \[{\text{1}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{p}}^{\text{6}}}{\text{3}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{3}}{{\text{p}}^{\text{6}}}{\text{3}}{{\text{d}}^{\text{6}}}{\text{4}}{{\text{s}}^{{\text{2}}{\kern 1pt} {\kern 1pt} }}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\text{hay}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left[ {{\text{Ar}}} \right]{\text{3}}{{\text{d}}^{\text{6}}}{\text{4}}{{\text{s}}^{\text{2}}}\] Dễ nhường 2 e …

Read More »