KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1 – ĐỀ 2

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1 ĐỀ 2 Bài 1. Tính: \[a)\,\,3\sqrt{\frac{1}{3}}-\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\,\sqrt{{{\left( \sqrt{3}+1 \right)}^{2}}}-\sqrt{{{\left( 1-\sqrt{3} \right)}^{2}}}\] Bài 2. Tìm \[x\], biết: \[a)\,\,\sqrt{36{{x}^{2}}-12x+1}=5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\,\sqrt{x-5}+2\sqrt{4x-20}-\frac{1}{3}\sqrt{9x-45}=12\] Bài 3. Cho Biểu thức: \[A=\left( \frac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1}-\frac{\sqrt{a}+1}{a+\sqrt{a}} \right):\frac{\sqrt{a}+1}{a}\] a) Tìm điều kiện của \[a\] để biểu thức \[A\] có nghĩa b) Rút gọn \[A\] c) Tìm giá …

Read More »