ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2016-2017 (LTK)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2016-2017 MÔN TOÁN – LỚP 11 THỜI GIAN 90 PHÚT Câu 1: (2 điểm)  Tính các giới hạn sau: a) \[\lim \frac{\sqrt{{{n}^{2}}+1}-2n}{2n+1}\].     (0,5đ) b) \[\lim \frac{{{3}^{n}}-{{2.5}^{n}}}{7+{{3.5}^{n}}}\].     (0,5đ) c) \[\underset{x\to 2}{\mathop{\lim }}\,\left( \frac{1}{2-x}-\frac{12}{8-{{x}^{3}}} \right)\]   (0,5đ) d) \[\underset{x\to -\infty }{\mathop{\lim }}\,\left[ x\left( \sqrt{{{x}^{2}}+3}-x …

Read More »

Bài 1. Giới hạn của dãy số

GIỚI HẠN DÃY SỐ Tải tài liệu GIỚI HẠN HỮU HẠN CỦA DÃY SỐ Định nghĩa 1. Dãy số \[\left( {{u}_{n}} \right)\] có giới hạn bằng \[0\] khi \[n\] dần đến dương vô cực, nếu \[\left| {{u}_{n}} \right|\] có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ …

Read More »

Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất của kim loại kiềm thổ

A. KIM LOẠI KIỀM THỔ VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON Thuộc nhóm IIA, gồm: \[Be;\,\,Mg;\,\,Ca;\,\,Sr;\,\,Ba;\,\,Ra\] Cấu hình e lớp ngoài cùng: \[n{{s}^{2}}\] \[Be:\left[ He \right]2{{s}^{2}};\,\,\,\,Mg:\left[ Ne \right]3{{s}^{2}};\,\,\,\,Ca:\left[ Ar \right]4{{s}^{2}};\,\,\,\,Sr:\left[ Kr \right]5{{s}^{2}};\,\,\,\,Ba:\left[ Xe \right]6{{s}^{2}}\] TÍNH CHẤT VẬT LÍ  

Read More »