Ôn tập công thức lượng giác

TÓM TẮT LÝ THUYẾT Quan hệ giữa độ và rađian: \[\boxed{{1^0} = \frac{\pi }{{180}}rad\,\,\& \,\,1rad = {{\left( {\frac{{180}}{\pi }} \right)}^0}}\] Độ dài cung tròn: \[\boxed{l = R\alpha }\] Giá trị lượng giác của cung \[\alpha \]: \[\tan \alpha = \frac{{\sin \alpha }}{{\cos \alpha }}\]          \[\cot \alpha …

Read More »

Bài 5 Glucozơ

TÓM TẮT LÝ THUYẾT MỞ ĐẦU CHƯƠNG 2 – CACBOHIĐRAT Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ phức tạp và thường có công thức chung là \[{C_n}{\left( {{H_2}O} \right)_m}\] Ví dụ: Tinh bột: \[{\left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} \right)_n}\,\,hay\,\,{\left[ {{C_6}{{\left( {{H_2}O} \right)}_5}} \right]_{n\,}}\,\,hay\,\,{C_{6n}}{\left( {{H_2}O} \right)_{5n}}\] Glucozơ: \[{C_6}{H_{12}}{O_6}\,\,hay\,\,{C_6}{\left( {{H_2}O} \right)_6}\] Cabohiđrat chia thành 3 …

Read More »

Bài 2 Phép tịnh tiến

TÓM TẮT LÍ THUYẾT Định nghĩa Trong mặt phẳng cho vectơ  \[\overrightarrow v \]. Phép biến hình biến mỗi điểm \[M\] thành \[M’\] sao cho \[\overrightarrow {MM’} = \overrightarrow v \] được gọi là phép tịnh tiến theo vectơ  \[\overrightarrow v \]. Kí hiệu: \[{T_{\overrightarrow v }}\left( M \right) = …

Read More »