ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 TOÁN 9 ĐỀ 3

Câu 1: ( 2 điểm) Giải phương trình, hệ phương trình sau a) \[4{x^4} + \;9{x^2} – {\rm{ }}9{\rm{ }} = {\rm{ }}0\]          b) \[\left\{ \begin{array}{l}2x + y = 5\\x + y = 3\end{array} \right.\] Câu 2: ( 2 điểm) Cho phương trình (ẩn x): \[{x^2} …

Read More »

ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 TOÁN 9 ĐỀ 2

Bài 1: (1,0đ)  Cho hàm số \[y = f\left( x \right) = \frac{1}{2}{x^2}\]. Tính \[f\left( 2 \right);f\left( { – 4} \right)\] Bài 2: (1,0đ) Giải hệ phương trình: \[\left\{ \begin{array}{l} 3x + y = 10\\ x + y = 4 \end{array} \right.\] Bài 3: (1,5đ) Giải phương trình: \[{x^4} + …

Read More »

ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 TOÁN 9 ĐỀ 1

Bài 1: ( 2 điểm ) Giải các phương trình và hệ phương trình sau: a) \[\left\{ \begin{array}{l}x + y = 5\\3x – y = 7\end{array} \right.\]                                                …

Read More »

ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 TOÁN 7 – ĐỀ 1

Bài 1:  Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ 2 môn toán của học sinh lớp 7A được ghi nhận như sau: 8 7 5 6 6 4 5 2 6 3 7 2 3 7 6 5 5 6 7 8 6 5 8 10 7 6 9 …

Read More »