ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 TOÁN 9 ĐỀ 6

Bài 1:  ( 2,0 điểm) ( Học sinh không dùng máy tính cầm tay) a) Giải phương trình: \[{x^2} – {\rm{ }}3x{\rm{ }} – \;{\rm{ }}10{\rm{ }} = {\rm{ }}0\] b) Giải hệ phương trình: \[\left\{ \begin{array}{l} x + 3y = – 1\\ 3x – y = 7 \end{array} \right.\] …

Read More »

ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 TOÁN 9 ĐỀ 5

Bài 1. (2,0 điểm)  Giải hệ phương trình và phương trình sau: a) \[\left\{ \begin{array}{l}3x + 2y = 11\\x – 2y = 1\end{array} \right.\]          b) \[4{x^4} + {\rm{ }}9{x^2} – {\rm{ }}9{\rm{ }} = {\rm{ }}0\] Bài 2. (1,0 điểm) Cho parabol \[\left( P \right):\;{\rm{ }}y{\rm{ …

Read More »

ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 TOÁN 9 ĐỀ 4

Bài 1: ( 3 điểm) ( Không dùng máy tính cầm tay ) a) Giải hệ phương trình: \[\left\{ \begin{array}{l}{\rm{3x}} + y = 3\\{\rm{2x}} – y = 7\end{array} \right.\] b) Giải phương trình: \[{x^4} – 13{{\rm{x}}^2} + 36 = 0\] c) Cho phương trình bậc hai: \[{x^2} – 6{\rm{x}} + …

Read More »

ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 TOÁN 9 ĐỀ 3

Câu 1: ( 2 điểm) Giải phương trình, hệ phương trình sau a) \[4{x^4} + \;9{x^2} – {\rm{ }}9{\rm{ }} = {\rm{ }}0\]          b) \[\left\{ \begin{array}{l}2x + y = 5\\x + y = 3\end{array} \right.\] Câu 2: ( 2 điểm) Cho phương trình (ẩn x): \[{x^2} …

Read More »

ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 TOÁN 9 ĐỀ 2

Bài 1: (1,0đ)  Cho hàm số \[y = f\left( x \right) = \frac{1}{2}{x^2}\]. Tính \[f\left( 2 \right);f\left( { – 4} \right)\] Bài 2: (1,0đ) Giải hệ phương trình: \[\left\{ \begin{array}{l} 3x + y = 10\\ x + y = 4 \end{array} \right.\] Bài 3: (1,5đ) Giải phương trình: \[{x^4} + …

Read More »