BÀI 3 – PEPTIT VÀ PROTEIN

PHẦN 1: LÝ THUYẾT (tải lý thuyết) A. PEPTIT I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI 1. Khái niệm Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc \[\alpha \] – amino axit liên kết với nhau bằng liên kết peptit. Liên kết của nhóm –CO– với nhóm –NH– giữa …

Read More »

BÀI 2 – AMINO AXIT

A. LÝ THUYẾT (tải lý thuyết) I. ĐỊNH NGHĨA, CẤU TẠO VÀ DANH PHÁP 1. Định nghĩa Là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm amino (\[\text{-N}{{\text{H}}_{\text{2}}}\]) và nhóm cacboxyl (\[\text{-COOH}\]). Ví dụ: 2. Cấu tạo phân tử Vì nhóm \[\text{-COOH}\] có tính …

Read More »

BÀI 1 – AMIN

A. LÝ THUYẾT (tải lý thuyết) I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP VÀ ĐỒNG PHÂN 1. Khái niệm Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin. Ví dụ: \[{\rm{C}}{{\rm{H}}_{\rm{3}}}{\rm{ – N}}{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{;}}{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\rm{C}}{{\rm{H}}_{\rm{3}}}{\rm{ …

Read More »

Bài 1 – Đại cương về phương trình

I. Khái niệm về phương trình 1. Phương trình 1 ẩn Phương trình chứa ẩn \[x\] là mệnh đề chứa biến có dạng \[f\left( x \right) = g\left( x \right)\] (1) \[f\left( x \right)\& g\left( x \right)\] là những biểu thức của \[x\] Nếu có số thực \[{{x_0}}\] sao cho …

Read More »