Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất của kim loại kiềm

A. KIM LOẠI KIỀM VỊ TRÍ, CẤU HÌNH ELECTRON CỦA KIM LOẠI KIỀM Thuộc nhóm IA gồm: \[{\text{Li}}{\text{, Na}}{\text{, K}}{\text{, Rb}}{\text{, Cs}}{\text{, Fr}}\] Cấu hình e: \[{\text{Li: }}\left[ {He} \right]{\text{2}}{{\text{s}}^1}{\text{, Na: }}\left[ {Ne} \right]{\text{3}}{{\text{s}}^1}{\text{, K: }}\left[ {Ar} \right]{\text{4}}{{\text{s}}^1}{\text{, Rb: }}\left[ {Kr} \right]{\text{5}}{{\text{s}}^1}{\text{, Cs: }}\left[ {Xe} \right]{\text{6}}{{\text{s}}^1}\] TÍNH CHẤT VẬT LÍ …

Read More »