PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP THỦY PHÂN ESTE ĐƠN CHỨC

Thủy phân este đơn chức thì tỉ lệ \[\frac{{{n}_{NaOH}}}{{{n}_{este}}}\,\,or\,\frac{{{n}_{KOH}}}{{{n}_{este}}}\,=\frac{1}{1}\] Thủy phân este của phenol thì tỉ lệ là \[\frac{{{n}_{NaOH}}}{{{n}_{este}}}\,\,or\,\frac{{{n}_{KOH}}}{{{n}_{este}}}\,=\frac{2}{1}\] Phản ứng thủy phân este thu được anđehit thì este phải có công thức là \[RCOOCH = CH-R’\] Phản ứng thủy phân este thu được xeton thì este phải có công …

Read More »
TVT-APP-Học Online

FREE
VIEW