Home / Bài tập chương 6 theo dạng / Lý thuyết trọng tâm về nhôm và hợp chất

Lý thuyết trọng tâm về nhôm và hợp chất

Câu 1. Một nguyên tố X thuộc 4 chu kì đầu của bảng HTTH, mất dễ dàng 3 electron tạo ra ion \[{{\text{M}}^{{\text{3 + }}}}\] có cấu hình giống khí hiếm. Cấu hình electron của nguyên tử X là:

A. \[{\text{1}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{p}}^{\text{2}}}\]

C. \[{\text{1}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{p}}^{\text{6}}}{\text{3}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{3}}{{\text{p}}^{\text{6}}}{\text{3}}{{\text{d}}^{{\text{10}}}}{\text{4}}{{\text{s}}^{\text{2}}}\]

B. \[{\text{1}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{p}}^{\text{6}}}{\text{3}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{3}}{{\text{p}}^{\text{1}}}\]

D. \[{\text{1}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{2}}{{\text{p}}^{\text{6}}}{\text{3}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{3}}{{\text{p}}^{\text{3}}}\]

Câu 2. Chọn phát biểu đúng về phản ứng nhiệt nhôm:

A.  Nhôm chỉ có thể khử các oxit kim loại đứng sau H trong dãy điện hoá.

B. Nhôm chỉ có thể khử các oxit kim loại đứng sau Al trong dãy điện hoá.

C. Nhôm chỉ có thể khử các oxit kim loại đứng trước và đứng sau Al trong dãy điện hoá với điều kiện kim loại đó dễ bay hơi.

D. Nhôm khử tất cả các oxit kim loại.

Câu 3. Trong các hợp chất sau \[{\text{Al}}{{\text{F}}_{\text{3}}}{\text{,}}\,{\text{AlC}}{{\text{l}}_{\text{3}}}{\text{,}}\,{\text{AlB}}{{\text{r}}_{\text{3}}}{\text{,}}\,{\text{Al}}{{\text{I}}_{\text{3}}}\]. Chất có  các liên kết ion, liên kết có cộng hóa trị có cực là ( điện âm của \[{\text{Al : 1,6; F: 4,0; Cl: 3,2; Br: 2,8; I: 2,6}}\])

A. \[{\text{Ion:}}\,{\text{Al}}{{\text{F}}_{\text{3}}}{\text{,}}\,{\text{AlC}}{{\text{l}}_{\text{3}}}{\text{;}}\] cộng hóa trị có cực: \[{\text{Ion:}}\,{\text{Al}}{{\text{F}}_{\text{3}}}{\text{,}}\,{\text{AlB}}{{\text{r}}_{\text{3}}}{\text{;}}\,{\text{Al}}{{\text{I}}_3}\]

B. \[{\text{Ion:}}\,{\text{Al}}{{\text{F}}_{\text{3}}}\]  cộng hóa trị có cực: \[{\text{Ion:}}\,{\text{Al}}{{\text{F}}_{\text{3}}}{\text{,}}\,{\text{AlB}}{{\text{r}}_{\text{3}}}{\text{;}}\,{\text{Al}}{{\text{I}}_3}\]

C. Ion \[{\text{AlC}}{{\text{l}}_{\text{3}}}\]  cộng hóa trị có cực: \[{\text{Ion:}}\,{\text{Al}}{{\text{F}}_{\text{3}}}{\text{,}}\,{\text{AlB}}{{\text{r}}_{\text{3}}}{\text{;}}\,{\text{Al}}{{\text{I}}_3}\]

D. \[{\text{Ion:}}\,{\text{Al}}{{\text{F}}_{\text{3}}}{\text{,}}\,{\text{AlC}}{{\text{l}}_{\text{3}}}{\text{,}}\,{\text{AlB}}{{\text{r}}_{\text{3}}}\]; cộng hóa trị có cực:\[{\text{Al}}{{\text{I}}_{\text{3}}}\]

Câu 4. Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng, là:

\[{\text{A}}{\text{. Na, Ca, Al}}{\text{.}}\]  \[{\text{B}}{\text{. Na, Ca, Zn}}{\text{.}}\] \[{\text{C}}{\text{. Na, Cu, Al}}{\text{.}}\] \[{\text{D}}{\text{. Fe, Ca, Al}}{\text{.}}\]

Câu 5. Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là:

\[{\text{A}}{\text{. Fe, Cu, Ag}}{\text{.}}\] \[{\text{B}}{\text{. Al, Cu, Ag}}{\text{.}}\] \[{\text{C}}{\text{. Al, Fe, Cu}}\] \[{\text{D}}{\text{. Al, Fe, Ag}}{\text{.}}\]

Câu 6. Cho sơ đồ phản ứng sau: Al → X → Al2O3→ Y → Z → Al(OH)3X, Y, Z lần lượt có thể là

\[{\text{A}}{\text{. Al(N}}{{\text{O}}_{\text{3}}}{{\text{)}}_{\text{3}}}{\text{, NaAl}}{{\text{O}}_{\text{2}}}{\text{, AlC}}{{\text{l}}_{\text{3}}}\]

\[{\text{C}}{\text{. AlC}}{{\text{l}}_{\text{3}}}{\text{, A}}{{\text{l}}_{\text{2}}}{{\text{(S}}{{\text{O}}_{\text{4}}}{\text{)}}_{\text{3}}}{\text{, NaAl}}{{\text{O}}_{\text{2}}}\]

\[{\text{B}}{\text{. Al(N}}{{\text{O}}_{\text{3}}}{{\text{)}}_{\text{3}}}{\text{, Al}}{\left( {{\text{OH}}} \right)_{\text{3}}}{\text{, AlC}}{{\text{l}}_{\text{3}}}\]

\[{\text{D}}{\text{. Fe, Ca, Al}}{\text{.}}\]\[{\text{D}}{\text{.}}\,{\text{AlC}}{{\text{l}}_{\text{3}}}{\text{, NaAl}}{{\text{O}}_{\text{2}}}{\text{, A}}{{\text{l}}_{\text{2}}}{{\text{(S}}{{\text{O}}_{\text{4}}}{\text{)}}_{\text{3}}}\]

Câu 7. Phương pháp nào dùng để điều chế Al(OH)3 tốt nhất ?

A. Cho dung dịch \[{\text{A}}{{\text{l}}^{{\text{3 + }}}}\] tác dụng với dung dịch NH3

B. Cho dung dịch \[{\text{A}}{{\text{l}}^{{\text{3 + }}}}\] tác dụng với dung dịch \[{\text{NaOH}}\]

C. Cho dung dịch \[{\text{AlO}}_2^ – \] tác dụng với dung dịch \[{{\text{H}}^{\text{ + }}}\]

D. Cho Al tác dụng với H2O

Câu 8. Cho Al có số hiệu nguyên tử là Z = 13. Phát biểu nào sau đây không đúng về Al ?

A.  Al thuộc chu kì 3, phân nhóm chính nhóm III

B.  Cấu hình electron nguyên tử Al là \[{\text{3}}{{\text{s}}^{\text{2}}}{\text{3}}{{\text{p}}^{\text{1}}}\]

C.  Al nằm ở ô số 13, sau một kim loại kiềm thổ thuộc chu kì 3.

D.  Al là nguyên tố p

Câu 9. Phát biểu nào không đúng về nguyên tử nhôm ?

A.  Vỏ nguyên tử có một electron p.

B.  Bán kính nguyên tử Al nhỏ hơn bán kính nguyên tử Na, Mg nhưng lớn hơn bán kính nguyên tử Cl.

C.  Phân lớp ngoài cùng của vỏ nguyên tử có 1 electron.

D.  Các nguyên tử và ion sau có cùng cấu hình electron: \[{\text{N}}{{\text{a}}^{\text{ + }}}{\text{,}}\,{\text{M}}{{\text{g}}^{{\text{2 + }}}}{\text{,}}\,{\text{A}}{{\text{l}}^{{\text{3 + }}}}{\text{,}}\,{\text{Ar}}\]

Câu 10. Trong các tính chất vật lí sau, tính chất nào không phải là tính chất vật lí của nhôm?

A.  Màu trắng bạc.

C. Dễ kéo sợi, dễ dát mỏng.

B.  Khá mềm.

D. Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt (tốt hơn sắt và đồng).

ĐANG UPDETA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *