Home / Toán 8 / KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 8 NĂM HỌC 2014-2015

KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 8 NĂM HỌC 2014-2015

Tải đề

I. LÝ THUYẾT ( 2điểm)

Câu 1: Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức?

Áp dụng: Tính  \[2{x^2}.\left( {{x^2} – \frac{1}{2}y – 1} \right)\]

Câu 2: Nêu định nghĩa hình thang cân? Vẽ hình minh họa?

II. BÀI TẬP ( 8 điểm)

Bài 1: (1,5đ) Phân tích đa thức thành nhân tử:

\[{\text{a)}}\,\,{x^2} – 3x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\text{b)}}\,\,{x^2} – 4xy + 4{y^2} – 9\]

Bài 2: () Thực hiện phép tính:

\[{\text{a)}}\,\,\left( {{x^3} – 5{x^2} + 7x – 3} \right):\left( {x – 1} \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\text{b)}}\,\,\frac{{x – 3}}{{2x – 2}} + \frac{1}{{x – 1}}\]

Bài 3: ( 1,5đ) Cho \[{\text{A}} = \frac{{{x^3} – 1}}{{x – 1}}\]

a) Tìm điều kiện xác định của \[{\text{A}}\]

b) Rút gọn \[{\text{A}}\]

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của \[{\text{A}}\]

Bài 4: ()  Cho tam giác \[{\text{ABC}}\] vuông tại \[{\text{A}}\], đường trung tuyến \[{\text{AM}}\], \[{\text{E}}\] đối xứng với \[{\text{A}}\] qua \[{\text{M}}\], \[{\text{N}}\] đối xứng \[{\text{M}}\] qua \[{\text{AB}}\].

a)  Tứ giác \[{\text{ABEC}}\] là hình gì? Vì sao?

b)  Chứng minh rằng:  \[{\text{AMBN}}\] là hình thoi.

c)  Cho  \[{\text{AM = 2}}{\text{,5cm}}{\text{, AB = 3cm}}\]. Tính diện tích của tứ giác \[{\text{ABEC}}\] ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *