Home / Toán 6 / KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 6 NĂM HỌC 2017 -2018

KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 6 NĂM HỌC 2017 -2018

Phần 1. Lý thuyết

Câu 1. Phát biểu quy tắc cộng, trừ hai số nguyên khác dấu?

Câu 2. Thế nào là hai tia đối nhau? Vẽ hình minh họa (tự đặt tên)

Phần 2. Các bài toán

Bài 1. Thực hiện các phép tính

\[a)\,\,210 + 47.84 + 16.47\]         \[b)\,\,{5^3}.37 + {5^3}.64 – {5^7}:{5^4}\]

Bài 2. Tìm số tự nhiên \[x\] biết:

\[a)\,\,538 – x = 275\]         \[b)\,\,45 – 9x = 18\]

Bài 3. Tổng của hai số là 270. Nếu lấy số lớn chia số bé thì được thương là 5 còn dư 30. Tìm hai số đó

Bài 4. Tính nhanh

\[5 + 10 + 15 + … + 2000 + 2005\]

Bài 5. Trên tia \[Ox\] vẽ hai điểm \[A, B\] sao cho \[OA=3cm\], \[OB=6cm\]

a) Trong ba điểm \[O, A, B\] điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

b) So sánh \[OA\] và \[AB\]

c) Điểm \[A\] có là trung điểm của đoạn \[OB\] không? Vì sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *