Home / Toán 6 / KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 6 NĂM HỌC 2015 -2016

KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 6 NĂM HỌC 2015 -2016

Tải đề

I. Lý thuyết (2 điểm)

Câu 1. ( 1 điểm)

a) Thế nào là số nguyên tố?

b) Viết các số nguyên tố lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20

Câu 2. (1 điểm)

a) Khi nào M là trung điểm của đoạn thẳng AB?

b) Cho đoạn thẳng AB = 4 cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB

II. Các bài toán (8 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a) \[2011 – 2000:\left[ {486 – 2\left( {49 – 6} \right)} \right]\]

b) \[{7^9}:{7^6} – 625:25 – 120\]

c) \[\left( { – 27} \right) + 193 + \left| { – 10} \right|\]

Bài 2. (1 điểm) Tìm số tự nhiên \[x\] biết:

a) \[4x + 103 = 203\]

b) \[5.\left( {14 – x} \right) = 13 + 54:27\]

Bài 3. (1,5 điểm) 

a) Tìm UwCLN (28, 142);          BCNN (28, 142)

b) So sánh tích ƯCLN (28, 42).BCNN (28, 42) và tích 28.142

Bài 4. (1,5 điểm)

Số học sinh khối 8 của một trường trong khoảng từ 400 đến 500. Khi xếp hàng, mỗi hàng có 10 học sinh, 12 học sinh hay 16 học sinh đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6?

Bài 5. (2,5 điểm)

Trên tia \[Ox\] xác định hai điểm A, B sao cho OA = 3 cm, OB = 6 cm

a) Tính AB

b) So sánh OA và AB

c) Điểm A có là trung điểm của OB không? Vì sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *