Home / Toán 7 / KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 6 NĂM HỌC 2016 -2017

KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 6 NĂM HỌC 2016 -2017

Phần 1. Lý thuyết

Câu 1. Thế nào là hai số nguyên tố cùng nhau? Cho ví dụ

Câu 2. Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài AB?

Phần 2. Các bài toán

Bài 1. Thực hiện các phép tính

\[a)\,\,210 + 47.84 + 16.47\]         \[b)\,\,{5^3}.37 + {5^3}.64 – {5^7}:{5^4}\]

Bài 2. Tìm số tự nhiên \[x\] biết:

\[a)\,\,538 – x = 275\]         \[b)\,\,45 – 9x = 18\]

Bài 3. Tổng của hai số là 270. Nếu lấy số lớn chia số bé thì được thương là 5 còn dư 30. Tìm hai số đó

Bài 4. Tính nhanh

\[5 + 10 + 15 + … + 2000 + 2005\]

Bài 5. Trên tia \[Ox\] vẽ hai điểm \[A, B\] sao cho \[OA=3cm\], \[OB=6cm\]

a) Trong ba điểm \[O, A, B\] điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

b) So sánh \[OA\] và \[AB\]

c) Điểm \[A\] có là trung điểm của đoạn \[OB\] không? Vì sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *