Home / Toán 6 / KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 6 NĂM HỌC 2014 -2015

KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 6 NĂM HỌC 2014 -2015

Tải đề

Phần 1. Lý thuyết

Câu 1. Thế nào là số nguyên tố, hợp số? Cho ví dụ

Câu 2. Phát biểu định nghĩa trung điểm M của đoạn thẳng AB. Vẽ hình minh họa

Phần 2. Các bài toán

Bài 1. Thực hiện các phép tính

a) \[2.\left( {{{5.2}^2} – 18} \right)\]          b) \[8.125 – 4.125\]

Bài 2. Tìm số tự nhiên \[x\] biết:

a) \[7.\left( {x – 7} \right) = {7^3}\]          b) \[{2^x} = 32\]

Bài 3. Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của 75 và 100

Bài 4. Số học sinh trường A nếu xếp thành hàng dọc 8 học sinh, hoặc 10 học sinh, hoặc 12 học sinh thì vừa đủ hàng. Tính số học sinh, biết rằng số học sinh của trường khoảng từ 350 đên 400 học sinh

Bài 5. Trên tia \[Ox\] vẽ hai điểm \[A, B\] sao cho \[OA=3cm\], \[OB=6cm\]

a) Trong ba điểm \[O, A, B\] điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

b) So sánh \[OA\] và \[AB\]

c) Điểm \[A\] có là trung điểm của đoạn \[OB\] không? Vì sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *