Home / Toán 6 / KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 6 NĂM HỌC 2012 -2013

KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 6 NĂM HỌC 2012 -2013

Tải đề

I. Lý thuyết (2 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên âm

Áp dụng: Tính \[\left( { – 2020} \right) + \left( { – 2021} \right)\]

Câu 2. (1 điểm) Trung điểm của đoạn thẳng AB là gì? Vẽ hình minh họa

II. Bài tập (8 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Cho các số 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016. Tìm tất cả:

a) Các số chia hết cho 2

b) Các số chia hết cho 5

c) Các số chia hết cho 3

d) Các số chia hết cho 9

Bài 2. (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a) \[125.28 + 875.28\]

b) \[\left( { – 2000 – 1998} \right) + \left[ {\left( { – 2002} \right) + \left( { – 2004} \right)} \right]\]

Bài 3. (2 điểm) Cho a = 100; b = 75

a) Phân tích các số a, b ra thừa số nguyên tố

b) Tìm ƯCLN (a,b)

c) Tìm BCNN (a,b)

d) So sánh tích của ƯCLN (a,b). BCNN (a,b) và a.b

Bài 4. (1,5 điểm)

Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp hàng 6, hàng 15, hàng 30 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh khoảng từ 115 đến 125. Tính số học sinh khối 6 của trường đó?

Bài 5. (1,5 điểm) Trên tia \[Ox\] vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 4 cm và OB = 8 cm

a) Điểm A có nằm giữa điểm O và B không? Vì sao?

b) So sánh OA và AB

c) Điểm A có là trung điểm của đoạn OB không? Vì sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *