Home / Kiểm tra học kì 2 toán 9 / KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019-2020 (MẠC ĐỈNH CHI)

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019-2020 (MẠC ĐỈNH CHI)

SỜ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÌ XÃ HÒA THÀNH

KÌ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM 2019-2020

MÔN: Toán lớp 9 – Thời gian 90 phút

PHẦN I: LÝ THUYẾT (2 điểm)

Câu 1. (1 điểm)

a) Phát biểu tính chất của hàm số \[y=a{{x}^{2}}\,\,\left( a\ne 0 \right)\]

b) Xác định hệ số \[a\] của hàm số \[y=a{{x}^{2}}\] biết đồ thị của nó đi qua điểm \[M\left( -1;1 \right)\]

Câu 2. (1 điểm)

a) Phát biểu định nghĩa tứ giác nội tiếp trong đường tròn

b) Cho tứ giác \[ABCD\] có \[\widehat{A}={{50}^{0}}\], \[\widehat{C}={{130}^{0}}\]. Tứ giác này có nội tiếp đường tròn không? Vì sao?

PHẦN II: CÁC BÀI TOÁN (8 điểm)

Bài 1. (2 điểm)

a) Giải phương trình \[2{{x}^{2}}-x-3=0\]

b) Giải hệ phương trình \[\left\{ \begin{align}& x-3y=-4 \\& -2x+3y=2 \\\end{align} \right.\]

Bài 2. (1 điểm) Vẽ đồ thị hàm số \[y=\frac{1}{2}{{x}^{2}}\]

Bài 3. (1 điểm) Không giải phương trình hãy tính tổng và tích hai nghiệm của phương trình \[2{{x}^{2}}-7x+2=0\]

Bài 4. (1,5 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15 m và diện tích là 2700 m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mãnh vườn hình chữ nhật đó

Bài 5. (2,5 điểm) Cho đường tròn \[\left( O,R \right)\] và một điểm \[P\] ở ngoài đường tròn sao cho \[OP=2R\]. Từ \[P\] vẽ hai tiếp tuyến \[PA, PB\] với \[\left( O \right)\] (\[A,B\] là hai tiếp điểm)

a) Chứng minh tứ giác \[PAOB\] nội tiếp

b) Tính số đo góc \[\widehat{AOB}\]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *