Home / Đề thi học kì 2 Hóa 11 / KIỂM TRA HỌC KÌ II HÓA 11 NĂM 2017 -2018 (LTK)

KIỂM TRA HỌC KÌ II HÓA 11 NĂM 2017 -2018 (LTK)

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018

MÔN HÓA 11 CƠ BẢN – MÃ ĐỀ 150

THỜI GIAN 45 PHÚT 

PHẦN I TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu 1. Phenol đơn giản nhất có công thức là

A. \[{{\text{C}}_{\text{6}}}{{\text{H}}_{\text{5}}}\text{C}{{\text{H}}_{\text{3}}}\] B. \[{{\text{C}}_{\text{6}}}{{\text{H}}_{\text{5}}}\text{OH}\] C. \[{{\text{C}}_{\text{6}}}{{\text{H}}_{\text{5}}}\text{-CH=C}{{\text{H}}_{\text{2}}}\] D. \[\text{HO-}{{\text{C}}_{\text{6}}}{{\text{H}}_{\text{4}}}\text{-C}{{\text{H}}_{\text{3}}}\]

Câu 2. Etilen được dùng để kích thích trái cây mau chín. Nó cũng là một trong các sản phẩm sinh ra khi trái cây chín. Công thức phân tử của etilen là.

A. \[{{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{4}}}\] B. \[{{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{6}}}\] C. \[{{\text{C}}_{\text{3}}}{{\text{H}}_{\text{4}}}\] D. \[{{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{2}}}\]

Câu 3. Số hợp chất đồng phân cấu tạo chứa vòng benzen có công thức phân tử \[{{\text{C}}_{\text{7}}}{{\text{H}}_{\text{8}}}\text{O}\] tác dụng được với \[\text{NaOH}\] là:

A. \[5\] B. \[3\] C. \[6\] D. \[4\]

Câu 4. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. But-2-en B. Metylpropen C. But-1-en D. Propilen

Câu 5. Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm \[{{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{2}}}\], \[{{\text{C}}_{\text{2}}}{{\text{H}}_{\text{4}}}\], \[{{\text{C}}_{\text{3}}}{{\text{H}}_{\text{4}}}\], \[{{\text{C}}_{\text{4}}}{{\text{H}}_{\text{10}}}\] thu được 3,024 lít khí \[\text{C}{{\text{O}}_{2}}\] (đktc) và 2,52 gam \[{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{O}\]. Giá trị của m là

A. \[\text{8,460}\] B. \[\text{0,964}\] C. \[\text{4,600}\] D. \[\text{1,900}\]

Câu 6. Cho các hợp chất sau:

(a) \[\text{HOC}{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{-C}{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{OH}\]; (b) \[\text{HOC}{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{-C}{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{-C}{{\text{H}}_{2}}\text{OH}\]; (c) \[\text{HOC}{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{-CH}\left( \text{OH} \right)\text{-C}{{\text{H}}_{2}}\text{OH}\]; (d) \[\text{C}{{\text{H}}_{\text{3}}}\text{-CH}\left( \text{OH} \right)\text{-C}{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{OH}\]; (e) \[\text{C}{{\text{H}}_{\text{3}}}\text{-C}{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{OH}\]. Các chất đều tác dụng với \[\text{Na,Cu}{{\left( \text{OH} \right)}_{\text{2}}}\] là

A. (a),(c),(d) B. (a),(b),(c) C. (c),(d),(e) D. (c),(d),(f)

Câu 7. Chất không phải ancol là:

A. \[\text{C}{{\text{H}}_{\text{3}}}\text{-}{{\text{C}}_{\text{6}}}{{\text{H}}_{\text{4}}}\text{-C}{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{OH}\] B. \[\text{C}{{\text{H}}_{\text{3}}}\text{-}{{\text{C}}_{\text{6}}}{{\text{H}}_{\text{4}}}\text{-OH}\] C. \[\text{C}{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{=CH-C}{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{-OH}\] D. \[\text{C}{{\text{H}}_{\text{3}}}\text{-CHOH-C}{{\text{H}}_{3}}\]

Câu 8. Hợp chất  Y có công thức cấu tạo: \[\text{C}{{\text{H}}_{\text{3}}}\text{-CH}\left( \text{C}{{\text{H}}_{\text{3}}} \right)\text{-C}{{\text{H}}_{\text{3}}}\]. Y có thể tạo được bao nhiêu dẫn xuất monohalogen đồng phân của nhau?

A. \[4\] B. \[3\] C. \[2\] D. \[1\]

Câu 9. Fomalin là dung dịch bão hòa của

A. Andehif fomic B. Axeton C. Andehit axetic D. Axit fomic

Câu 10. Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với \[\text{HN}{{\text{O}}_{\text{3}}}\text{/}{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{S}{{\text{O}}_{\text{4}}}\] đặc, nóng theo tỉ lệ số mol 1:1 là :

A. o-nitrotoluen và m-nitrotoluen.

C. o-nitrotoluen và p-nitrotoluen.

B. m-nitrotoluen.

D. p-nitrotoluen và m-nitrotoluen.

Câu 11. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: \[\text{benzen}\xrightarrow{\text{B}{{\text{r}}_{\text{2}}}\left( \text{1:1mol} \right)\text{/Fe,}{{\text{t}}^{\text{0}}}}\text{X}\xrightarrow{\text{NaOH}\left( \text{du} \right)\text{/}{{\text{t}}^{\text{0}}}\text{,p}}\text{Y}\xrightarrow{\text{HCL}}\text{Z}\]. Trong đó \[\text{X,Y,Z}\] đều là các chất hữu cơ. Chất \[\text{Z}\] là

A. Toluen B. Natriphenolat C. Phenol D. Clobenzen

Câu 12. Chất nào sau đây khi thực hiện phản ứng trùng hợp tạo cao su buna?

A. \[\text{C}{{\text{H}}_{\text{3}}}\text{-CH=CH-CH=C}{{\text{H}}_{\text{2}}}\]

C. \[\text{C}{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{=C}\left( \text{C}{{\text{H}}_{\text{3}}} \right)\text{-CH=C}{{\text{H}}_{\text{2}}}\]

B. \[\text{C}{{\text{H}}_{\text{3}}}\text{-CH=C=CH-C}{{\text{H}}_{\text{3}}}\]

D. \[\text{C}{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{=CH-CH=C}{{\text{H}}_{2}}\]

Câu 13. Công thức tổng quát của ankan là

A. \[{{\text{C}}_{\text{n}}}{{\text{H}}_{\text{2n}}}\left( \text{n}\ge \text{2} \right)\] B. \[{{\text{C}}_{\text{n}}}{{\text{H}}_{\text{2n-2}}}\left( \text{n}\ge \text{2} \right)\] C. \[{{\text{C}}_{\text{n}}}{{\text{H}}_{\text{2n+2}}}\left( \text{n}\ge \text{2} \right)\] D. \[{{\text{C}}_{\text{n}}}{{\text{H}}_{\text{2n+2}}}\left( \text{n}\ge 1 \right)\]

Câu 14. Đun nóng hỗn hợp etanol và propan-2-ol với \[{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{S}{{\text{O}}_{\text{4}}}\] đặc ở 1400C có thể thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm ete?

A. \[5\] B. \[3\] C. \[4\] D. \[2\]

Câu 15. Cho 13,8 gam một ancol đơn chức \[\text{X}\] tác dụng hết với 5,75 gam \[\text{Na}\], thu được 19,32 gam chất rắn. Biết \[\text{X}\] tác dụng với \[\text{CuO}\], đun nóng tạo ra andehit. Ancol \[\text{X}\] là

A. Metanol B. \[\text{butan-1-ol}\] C. \[\text{propan-1-ol}\] D. Etanol

Câu 16. Trong điều kiện thích hợp stiren phản ứng được với các chất trong dãy

A. \[{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{O}\], dung dịch brom, \[{{\text{H}}_{\text{2}}}\].

B. \[{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{,HI,}{{\text{N}}_{\text{2}}}\].

C. \[\text{HBr}\], dung dịch brom, \[\text{CO}\].

D. Dung dịch \[\text{AgN}{{\text{O}}_{\text{3}}}\text{/N}{{\text{H}}_{\text{3}}}\], dung dịch \[\text{KMn}{{\text{O}}_{4}}\], dung dịch brom.

Câu 17. Cho các chất \[\text{X,Y,Z,T}\] có một số tính chất sau:

X Y Z T
Phản ứng với dung dịch brom Mất màu Không phản ứng Mất màu Tạo kết tủa trắng
Phản ứng với dung dịch \[\text{AgN}{{\text{O}}_{\text{3}}}\text{/N}{{\text{H}}_{\text{3}}}\] Tạo kết tuả vàng Không xảy ra phản ứng Không xảy ra phản ứng Không xảy ra phản ứng

\[\text{X,Y,Z,T}\] lần lượt là:

A. \[\text{Stiren, benzen, hex-1-in, phenol}\]

C. \[\text{phenol, benzen,}\,\text{stiren, hex-1-in, }\]

B. \[\text{hex-1-in, benzen, phenol, stiren}\]

D. \[\text{hex-1-in, benzen, stiren, phenol}\]

Câu 18. Cho các chất axetilen, but-2-in, andehit fomic, etilen, propin, stiren. Các chất tác dung với dung dịch \[\text{AgN}{{\text{O}}_{\text{3}}}\text{/N}{{\text{H}}_{\text{3}}}\] gồm:

A. andehit fomic, etilen, propin.

C. axetilen, propin, stiren.

B. axetilen, andehit fomic, but-2-in.

D. axetilen, andehit fomic, propin

Câu 19. Cho dung dịch chứa 5,28 gam \[\text{C}{{\text{H}}_{\text{3}}}\text{CHO}\] tác dụng với dung dịch \[\text{AgN}{{\text{O}}_{\text{3}}}\text{/N}{{\text{H}}_{\text{3}}}\] (dư). Sau phản ứng thu được m gam bạc. Giá trị m là

A. \[\text{51,84}\] B. \[\text{12,96}\] C. \[\text{20,40}\] D. \[\text{25,92}\]

Câu 20. Cho chất có tên gọi: \[\text{3,4-dimetylpent-1-in}\]. CTPT của chất đó là

A. \[{{\text{C}}_{\text{7}}}{{\text{H}}_{\text{12}}}\] B. \[{{\text{C}}_{\text{8}}}{{\text{H}}_{\text{16}}}\] C. \[{{\text{C}}_{\text{7}}}{{\text{H}}_{\text{14}}}\] D. \[{{\text{C}}_{\text{7}}}{{\text{H}}_{\text{16}}}\]

PHẦN II TỰ LUẬN (2 ĐIỂM)

Câu 1. Viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi biến hóa sau dưới dạng công thức cấu tạo (ghi rõ điều kiện phản ứng): (1điểm)

\[Me\tan \to axetilen\to vinylaxetilen\to buta-1,3-dien\to cao\,su\,buna\]

Câu 2. Cho 3,61 gam hỗn hợp X gồm stiren và hex-1-in phản ứng tối đa 2,464 lít khí \[{{\text{H}}_{\text{2}}}\] (đktc). Nếu cho 3,61 gam X tác dụng với dung dịch brom dư thì thấy có m gam brom phản ứng. Tính m? (1điểm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *