Home / Toán 9 / KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 9 NĂM HỌC 2019-2020

KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 9 NĂM HỌC 2019-2020

Tải đề

I. LÝ THUYẾT (2 điểm)

Câu 1. (1 điêm) Nêu điều kiện để \[x\] là căn bậc hai số học của số \[a\] không âm. Cho ví dụ

Câu 2. (1 điểm) Nêu định lí về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau

II. CÁC BÀI TOÁN (8 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Tìm điều kiện để \[A\] có nghĩa biết \[A = \sqrt { – 2x} \]

Bài 2. (1 điểm) Tính giá trị biểu thức: \[\frac{1}{2}\sqrt {48} – 2\sqrt {75} – \frac{{\sqrt {33} }}{{\sqrt {11} }} + 5\sqrt {1\frac{1}{3}} \]

Bài 3. (1 điểm) So sánh \[\sqrt {15} \] và \[4\]

Bài 4. (1 điểm) Rút gọn biểu thức: \[B = \frac{{{x^2} – 3}}{{x + \sqrt 3 }}\]

Bài 5. (1 điểm) Tìm \[x\] biết \[\sqrt {16x} = 8\]

Bài 6. (1 điểm) Cho hàm số \[y = 5x + 1\] có đồ thị là đường thẳng \[d\]. Tìm hệ số \[a, b \] của hàm số \[y=ax+b\] biết đồ thị của hàm số này song song với \[d\] và đi qua điểm \[A\left( {2;1} \right)\]

Bài 7. (1 điểm) Cho tam giác \[ABC\] có \[AB=6cm, AC=4,5cm, BC=7,5cm\]. Chứng minh tam giác \[ABC\] vuông tại \[A\], tính đường cao \[AH\] và các góc \[B,C\]

Bài 8. (1 điểm) Cho hình chữ nhật \[ABCD\] có \[AB=12cm, BC=5cm\]. Chứng minh rằng bốn điểm \[A,B,C,D\] thuộc cùng một đường tròn và tính bán kính đường tròn đó.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *