Home / Toán 9 / KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 9 NĂM HỌC 2018-2019

KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 9 NĂM HỌC 2018-2019

Tải đề

I. LÝ THUYẾT (2 điểm)

Câu 1. (1 điêm) Định nghĩa căn bậc ba của một số \[a\]

Áp dụng: Tìm căn bậc ba của mỗi số sau:

\[a)\,\, – 0,216\]          \[b)\,\,\frac{1}{{125}}\]

Câu 2. (1 điểm) Chứng minh định lí: “Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với một dây thì đi qua trung điểm của dây ấy”

II. CÁC BÀI TOÁN (8 điểm)

Bài 1. (1 điểm)

a) Thực hiện phép tính:

\[4\sqrt {18} + 2\sqrt 2 – 5\sqrt 8 + \sqrt {32} \]

b) So sánh: \[2\root 3 \of 5 \] và \[\root 3 \of {39} \]

Bài 2. (2 điểm) Cho biểu thức \[A = \left( {\frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x – 3}} + \frac{{\sqrt x }}{{\sqrt x + 3}}} \right):\left( {1 – \frac{3}{{\sqrt x + 3}}} \right)\]

a) Tìm điều kiện của \[x\] để \[A\] xác định

b) Rút gọn \[A\]

c) Tìm \[x\] để \[A=-1\]

Bài 3. (2 điểm) Cho các hàm số \[y = – x + 2\], \[y=x+4\] lần lượt có đồ thị là các đường thẳng \[{d_1},{d_2}\].

a) Vẽ đồ thị \[{d_1},{d_2}\] trên cùng một hệ trục tọa độ \[Oxy\]

b) Lập phương trình của đường thẳng \[{d_3}\] biết \[{d_3}\] đi qua điểm \[M(2;-1)\] và song song với đường thẳng \[{d_1}\]

c) Tìm điểm \[A\] thuộc đường thẳng \[{d_1}\] có hoành độ và tung độ bằng nhau

Bài 4. (3 điểm) Cho tam giác \[ABC\] cận tại \[A\] có \[BC=6cm\] và độ dài đường cao \[AH=4cm\]. Vẽ đường tròn tâm \[O\] ngoại tiếp tam giác \[ABC\].

a) Tính độ dài \[AB,AC\] và đường kính \[AA’\] của đường tròn \[(O)\]

b) Gọi \[B’\] là điểm đối xứng của \[B\] qua \[O\]. Vẽ \[AH\] vuông góc \[CB’\]. Tứ giác \[AHCM\] là hình gì?

c) Chứng minh: \[AH\] là tiếp tuyến của đường tròn \[(O)\]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *