Home / Hóa 9 / KIỂM TRA HỌC KÌ I HÓA 9 NĂM 2018 – 2019

KIỂM TRA HỌC KÌ I HÓA 9 NĂM 2018 – 2019

Tải đề

Câu 1. Hòa tan hết 2,3 gam kim loại Na vào 97,8 gam nước thu được dung dịch có nồng độ

A. 2,4% B. 23% C. 4% D. 5,8%

Câu 2. Nhôm không phản ứng với chất nào sau đây?

A. Cl2 B. Dung dịch HCl C. Dung dịch NaOH D. Dd H2SO4, đặc nguội

Câu 3. Đơn chất tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng khí hiđrô là:

A. Sắt B. Bạc C. Đồng D. Thủy ngân

Câu 4. Cho 2,3 gam natri vào nước dư, thể tích khí hiđrô sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn là

A. 4,48 lit B. 2,24 lit C. 3,36 lit D. 1,12 lit

Câu 5. Cho a gam hỗn hợp CaS và FeO tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,5M. Giá trị của a là

A. 2,6 gam B. 3,6 gam C. 1,6 gam D. 1,4 gam

Câu 6. Cùng một khối lượng Al và Zn, nếu được hòa tan hết bởi dung dịch HCl thì

A. Al giải phóng hiđrô nhiều hơn Zn

B. Zn giải phóng hiđrô nhiều hơn Al

C. Al và Zn giải phóng cùng một lượng hiđrô

D. Lượng hiđrô do Al sinh ra bằng 2,5 lần do Zn sinh ra

Câu 7. Hòa tan 25,8 gam hỗn hợp gồm bột Al và Al2O3 trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 0,6 gam khí H2. Khối lượng muối AlCl3 thu được là

A. 53,4 gam B. 79,6 gam C. 80,1 gam D. 25,8 gam

Câu 8. Trong hơi thở chất khí làm đục nước vôi trong là

A. SO2 B. SO3 C. NO2 D. CO2

Câu 9. Sắt sẽ không bị ăn mòn trong môi trường nào sau đây

A. Cho sắt vào bình chứa oxi ẩm B. Cho sắt vào bình chứa dung dịch NaCl
C. Cho sắt vào bình chứa oxi khô đậy kín D. Cho sắt vào dung dịch CuSO4

Câu 10. Dung dịch có độ bazơ mạnh nhất trong các dung dịch có giá trị pH sau:

A. pH = 8 B. pH = 12 C. pH = 10 D. pH = 14

Câu 11. Cho 1 viên Natri vào dung dịch CuSO4 hiện tượng gì xảy ra:

A. Viên Natri tan dần, không có khí thoát ra, có kết tủa màu xanh lam

B. Viên Natri tan dần, sủi bọt khí, dung dịch không đổi màu

C. Viên Natri tan, có khí không màu thoát ra, xuất hiện kết tủa màu xanh lam

D. Không có hiện tượng

Câu 12. Cho phương trình hóa học sau: Na2CO3 + HCl → X + NaCl. Chất X là

A. NaHCO3 B. H2O C. CO2 D. Cl2

Câu 13. Dung dịch KOH không có tính chất hóa học nào sau đây

A. Làm quỳ tím hóa xanh

B. Tác dụng oxit axit tạo muối và nước

C. Tác dụng axit tạo muối và nước

D. Bị nhiệt phân hủy tạo oxit bazơ và nước

Câu 14. Hòa tan 30 gam NaOH vào 170 gam nước thu được dung dịch NaOH có nồng độ là

A. 16% B. 17% C. 18% D. 15%

Câu 15. Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4

A. K2SO4 B. Ba(OH)2 C. NaNO3 D. NaCl

Câu 16. Cho 4,8 gam kim loại M có hóa trị II vào dung dịch HCl dư, thấy thoát ra 4,48 lít khí hiđrô (ở đktc). Kim loại đó là

A. Ba B. Ca C. Mg D. Fe

Câu 17. Kim loại nào dưới đây tan được trong dung dịch kiềm

A. Ag B. Al C. Fe D. Mg

Câu 18. Cặp chất tác dụng với nhau tạo ra muối natrisunfit là

A. Na2O và SO3 B. NaOH và SO2 C. NaOH và SO3 D. NaOH và CO2

Câu 19. Cho 1,4 gam kim loại X có hóa trị I tác dụng hết với nước sinh ra 2,24 lít H2 (đktc). Kim loại đó là

A. Na B. Li C. K D. Cs

Câu 20. Để làm sạch dung dịch NaCl có lẫn Na2SO4 ta dùng

A. Dung dịch AgNO3 B. Dung dịch HCl C. Dung dịch BaCl2 D. Dung dịch Pb(NO3)2

Câu 21. 1 mol kali (nhiệt độ áp suất trong phòng thí nghiệm), khối lượng riêng 0,86 g/cm3 có thể tích tương ứng là

A. 50cm3 B. 45,35 cm3 C. 55,41 cm3 D. 45 cm3

Câu 22. Khối lượng nguyên tố N có trong 200 gam (NH4)2SO4

A. 24,56 g B. 49,12 g C. 42,42 g D. 21,21 g

Câu 23. Để làm khô mẫu khí SO2 ẩm có lẫn hơi nước ta dẫn mẫu khí này qua

A. NaOH đặc B. Dung dịch HCl C. Nước vôi trong dư D. H2SO4 đặc

Câu 24. Dãy oxit vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với kiềm là

A. Al2O3; MgO; PbO; SnO2 B. CaO; FeO; Na2O; Cr2O3 C. Al2O3; ZnO; PbO2; Cr2O3 D. CuO; Al2O3; K2O; SnO2

Câu 25. Có thể dùng phản ứng phân hủy để điều chế cặp oxit nào sau đây

A. CuO và CaO B. CuO và Na2O C. K2O và Al2O3 D. BaO và K2O

Câu 26. Oxit là:

A. hợp chất của nguyên tố phi kim với một nguyên tố hóa học khác

B. hợp chất của oxi với một nguyên tố hóa học khác

C. hỗn hợp của nguyên tố oxi với một nguyên tố hóa học khác

D. hợp chất của nguyên tố kim loại với một nguyên tố hóa học khác

Câu 27. Có một mẫu dung dịch MgSO4 bị lẫn tạp chất là FeSO4, có thể làm sạch mẫu dung dịch này bằng kim loại

A. Fe B. Cu C. Zn D. Mg

Câu 28. Có các oxit sau: CO2; CuO; CaO; Na2O. Những oxit nào có thể điều chế được bằng phản ứng phân hủy

A. Na2O; CaO B. CO2; Na2O C. Na2O; CuO D. CO2; CuO

Câu 29. Khử hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí hiđrô ở nhiệt độ cao, thấy tạo thành 1,8 gam nước. Khối lượng hỗn hợp kim loại thu được là

A. 4,5 gam B. 4,8 gam C. 4,9 gam D. 5,2 gam

Câu 30. Kim loại nào dưới đây làm sạch được một mẫu dung dịch  Zn(NO3)2 lẫn Cu(NO3)2 và AgNO3

A. Zn B.Cu C. Fe D. Pb

Câu 31. Hòa tan 8 gam SO3 vào nước thu được 196 gam dung dịch. Nồng đọ phần trăm của dung dịch thu được là

A. 5% B. 10 % C. 8% D. 16%

Câu 32. Dãy kim loại sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm giần là

A. Na, Mg, Zn, Fe B. Al, Zn, Na, K C. Mg, Al, Na, Cu D. Pb, Al, Mg, Ag

Câu 33. Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

A. Zn, Fe, Al B. Zn, Fe, Cu C. Fe, Zn, Ag D. Fe, Cu, Mg

Câu 34. Cho 5,4 gam nhôm vào dung dịch HCl dư, thể tích khí thoát ra (ở đktc) là

A. 4,48 lit B. 6,72 lit C. 13,44 lit D. 8,96 lit

Câu 35. Người ta điều chê oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân các muối nào dưới đây

A. MgCO3, CaCO3 B. K2SO4, NaNO3 C. KMnO4, KClO3 D. CaCO3, KMnO4

Câu 36. Khử 16 gam Fe2O3 bằng CO dư, sản phẩm khí thu được cho đi vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được a gam kết  tủa. Giá trị a là

A. 30 gam B. 20 gam C. 10 gam D. 40 gam

Câu 37. Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất CuCl2, dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm

A. AgNO3 B. HCl C. Mg D. Al

Câu 38. Số mol của 200 gam dung dịch CuSO4 32% là

A. 0,4 mol B. 0,6 mol C. 0,8 mol D. 1 mol

Câu 39. Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có chất khí

A. Zn, Fe2O3, Na2SO3

B. Na2SO3, CaCO3, Zn

C. Al, MgO, KOH

D. BaO, Fe, CaCO3

Câu 40. Dung dịch NaOH và dung dịch Ca(OH)2 không phản ứng với chất

A. HCl, H2SO4 B. CO2, SO3 C. Ba(NO3)2, NaCl D. H3PO4, ZnCl2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *