Home / Toán 9 / KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1 – ĐỀ 3

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1 – ĐỀ 3

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1

ĐỀ 3

Bài 1. Thức hiện phép tính

\[\begin{align}& a)\,\,A=2+3\sqrt{2}-2\sqrt{32}-\sqrt{6+4\sqrt{2}} \\ & b)\,\,B=\sqrt{48}-6\sqrt{\frac{1}{3}}+\frac{\sqrt{3}-3}{\sqrt{3}} \\ & c)\,\,C=\frac{\sqrt{15}-\sqrt{5}}{\sqrt{3}-1}-\frac{5-2\sqrt{5}}{2\sqrt{5}-4} \\ \end{align}\]

Bài 2. Tìm \[x\], biết 

\[a)\,\,\sqrt{4{{\left( 1-x \right)}^{2}}}-12=0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\,\sqrt{3-2x}<5\]

Bài 3. Chứng minh đẳng thức:

\[\left( 1+\frac{a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}+1} \right)\left( 1-\frac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1} \right)=1-a,\,\,\,\left( a\ge 0,a\ne 1 \right)\]

Bài 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức \[M=\sqrt{{{x}^{2}}+2x+5}\] và giá trị tương ứng của \[x\]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *