Home / Toán 9 / KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1 – ĐỀ 2

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1 – ĐỀ 2

KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 1

ĐỀ 2

Bài 1. Tính:

\[a)\,\,3\sqrt{\frac{1}{3}}-\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\,\sqrt{{{\left( \sqrt{3}+1 \right)}^{2}}}-\sqrt{{{\left( 1-\sqrt{3} \right)}^{2}}}\]

Bài 2. Tìm \[x\], biết:

\[a)\,\,\sqrt{36{{x}^{2}}-12x+1}=5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\,\sqrt{x-5}+2\sqrt{4x-20}-\frac{1}{3}\sqrt{9x-45}=12\]

Bài 3. Cho Biểu thức: \[A=\left( \frac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}-1}-\frac{\sqrt{a}+1}{a+\sqrt{a}} \right):\frac{\sqrt{a}+1}{a}\]

a) Tìm điều kiện của \[a\] để biểu thức \[A\] có nghĩa

b) Rút gọn \[A\]

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của \[A\]

Bài 4. Tính: \[D=\sqrt{4-\sqrt{7}}-\sqrt{4+\sqrt{7}}+\sqrt{8}\]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *