Home / Đề ôn lý / ĐỀ THI THAM KHẢO LÝ 2020 LẦN 1

ĐỀ THI THAM KHẢO LÝ 2020 LẦN 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THAM KHẢO

 

 

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

[WpProQuiz 139]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *