Home / Đề ôn thi quốc gia / ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN HÓA CỦA BỘ NĂM 2020

ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN HÓA CỦA BỘ NĂM 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THAM KHẢO

 

 

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

[WpProQuiz 138]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *