Home / Đề ôn thi quốc gia / ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN ĐỊA CỦA BỘ NĂM 2020

ĐỀ THI THAM KHẢO MÔN ĐỊA CỦA BỘ NĂM 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THAM KHẢO

 

 

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: ĐỊA LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

[WpProQuiz 140]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *