Home / Đề ôn lý / ĐỀ THI THAM KHẢO LÝ 2020 LẦN 2

ĐỀ THI THAM KHẢO LÝ 2020 LẦN 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THAM KHẢO

Lần 2

 

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

[WpProQuiz 170]