Home / Toán 7 / ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 7 – MẠC ĐỈNH CHI – 2018-2019

ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 7 – MẠC ĐỈNH CHI – 2018-2019

Tải đề

I. Lý thuyết

Câu 1. Nếu định nghĩa tỉ lệ thức?

Câu 2. Phát biểu định lý tổng ba góc của một tam giác.

Áp dụng: Cho tam giác \[{\text{ABC}}\] có \[\widehat {\text{A}} = {40^0}\], \[\widehat {\text{C}} = {65^0}\] Tính số đo góc \[\widehat {\text{B}}\]

II. Các bài toán

Câu 1. Thực hiện phép tính:

\[{\text{a) }}\frac{5}{{12}} – \frac{1}{6}:\frac{1}{4}\] \[{\text{b) }}7 – 4\left( {\frac{1}{2} + \frac{3}{4}} \right)\]  \[{\text{c) }}17,5.\left( {\frac{{ – 3}}{7}} \right) + 2,5.\left( {\frac{{ – 3}}{7}} \right)\]

Câu 2. Tìm x biết:

\[{\text{a) }}x – \frac{2}{3} = \frac{3}{8}\] \[{\text{b) }}{\left( {\frac{2}{3}} \right)^7}.x = {\left( {\frac{2}{3}} \right)^9}\] \[{\text{c) }}\frac{2}{3} + \frac{5}{3}:x = 0,5\]

Câu 3. Tìm độ dại các cạnh của 1 tam giác biết chu vi là 22 cm và độ dài các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 2, 4, 5

Câu 4. Số công nhân hoàn thành một công việc trong 21 ngày. Hỏi phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để hoàn thành công việc đó trong 14 ngày (năng suất làm việc các công nhân như nhau)

Câu 5. Cho tam giác \[{\text{ABC}}\] vuông tại \[{\text{A}}\], đường phân giác góc \[{\text{B}}\] cắt \[{\text{AC}}\] tại \[{\text{E}}\]. Trên cạnh \[{\text{BC}}\] lấy điểm \[{\text{M}}\] sao cho \[{\text{BA=BM}}\]

a) Chúng minh \[\Delta {\text{ABE}} = \Delta {\text{MBE}}\]

b) Chứng minh \[{\text{EM}} \bot {\text{BC}}\]

c) Gọi \[{\text{K}}\] là giao điểm của \[{\text{BA}}\] và \[{\text{ME}}\]. Chứng minh \[{\text{KE=CE}}\]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *