Home / Toán 7 / ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 7 – MẠC ĐỈNH CHI – 2016-2017

ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 7 – MẠC ĐỈNH CHI – 2016-2017

Tải đề

I. Lý thuyết (2 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Viết công thức nhân hai lũy thùa cùng cơ số

Áp dụng: Tính \[{\left( {\frac{1}{2}} \right)^2}.\frac{1}{2}\]

Câu 2. (1 điểm) Phát biểu định lý tổng ba góc của một tam giác

Áp dụng: Cho tam giác \[{\text{ABC}}\] có \[\widehat {\text{B}} = {41^0},\,\,\widehat {\text{C}} = {36^0}\]. Tính góc \[{\text{A}}\]

II. Bài tập (8 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính

a) \[\frac{5}{{17}} + \frac{{14}}{{25}} + \frac{2}{7} + \frac{{11}}{{25}} – \frac{{22}}{{17}}\]

b) \[4.{\left( {\frac{{ – 1}}{2}} \right)^3} + \frac{1}{2}:5\]

Bài 2. (1,5 điểm) Tìm \[x\] biết

a) \[\frac{3}{7} + \frac{4}{7}:x = \frac{2}{5}\]

b) \[x:\left( { – 4,7} \right) = \left( { – 3,5} \right):0,5\]

Bài 3. (1,5 điểm) Anh hơn em 5 tuổi. Biết tuổi anh và em tỉ lệ với 3 và 2. Tính tuổi anh và tuổi em

Bài 4. (3 điểm) Cho tam giác \[{\text{ABC}}\] có \[\widehat {\text{A}} = {90^0}\]. Gọi \[{\text{M}}\] là trung điểm \[{\text{BC}}\]. Trên tia đối của tia \[{\text{MA}}\] lấy điểm \[{\text{D}}\] sao cho \[{\text{MD = MA}}\]. Chứng minh:

a) \[\Delta {\text{AMB = }}\Delta {\text{DMC}}\]

b) \[{\text{AB//CD}}\]

c) Tính số đo \[\widehat {{\text{ACD}}}\]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *