Home / Toán 7 / ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 7 – MẠC ĐỈNH CHI – 2015-2016

ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 7 – MẠC ĐỈNH CHI – 2015-2016

Tải đề

I. Lý thuyết (2 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Phát biểu và viết công thức lũy thừa của một thương

Câu 2. (1 điểm): Áp dụng tính \[{\left( {\frac{2}{3}} \right)^2};\frac{{{{25}^3}}}{{{5^3}}}\]

II. Bài tập (8 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tính:

a) \[\frac{4}{{23}} + \frac{5}{{21}} – \frac{4}{{23}} + 0,5 + \frac{{16}}{{21}}\]

b) \[2:{\left( {\frac{1}{2} – \frac{2}{3}} \right)^3}\]

Câu 2. (2 điểm) Tìm \[x\]

a) \[1\frac{2}{5}.x + \frac{3}{7} = – \frac{4}{5}\]

b) \[\frac{x}{{27}} = \frac{{ – 2}}{{3,6}}\]

Câu 3. (2 điểm) Số đo các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3; 4; 5 và chu vi của nó là 48 cm. Tìm số đo mỗi cạnh của tam giác đó

Câu 4. (2 điểm) Cho tam giác \[{\text{ABC}}\] có \[\widehat {\text{B}}{\text{ = }}\widehat {\text{C}}\], tia phân giác của góc \[{\text{A}}\] cắt \[{\text{BC}}\] tại \[{\text{D}}\]. Chứng minh rằng:

a) \[\Delta {\text{ABD = }}\Delta {\text{ACD}}\]

b) \[{\text{AB = AC}}\]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *