Home / Toán 7 / ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 7 – MẠC ĐỈNH CHI – 2014-2015

ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 7 – MẠC ĐỈNH CHI – 2014-2015

Tải đề

I. Lý thuyết (2 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Viết công thức lũy thừa của lũy thừa

Áp dụng: Tính \[{\left( {{2^2}} \right)^3}\]

Câu 2. (1 điểm) Thế nào là định lí?

Áp dụng: Vẽ hình và viết giả thiết kết luận của định lí sau: “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song nhau”

II. Bài tập (8 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện phép tính

a) \[\frac{{11}}{{19}}.\frac{{13}}{{17}} + \frac{{13}}{{17}}.\frac{8}{{19}}\]

b) \[{\left( {\frac{2}{3} – \frac{3}{4}} \right)^2}.\frac{{12}}{7} – \frac{5}{7}\]

Bài 2. (1,5 điểm) Tìm \[x, y\] biết \[4x = 5y\] và \[x + y = 18\]

Bài 3. (1,5 điểm) Tìm \[x\] biết

a) \[\frac{2}{3} + x = \frac{5}{3}\]

b) \[\left| x \right| – 0,8 = 1,2\]

Bài 4. (3 điểm) Cho tam giác \[{\text{ABC}}\] có ba góc nhọn. Gọi \[{\text{M}}\] là trung điểm \[{\text{BC}}\]. Trên tia \[{\text{AM}}\] lấy điểm \[{\text{D}}\] sao cho \[{\text{MD = MA}}\]. Chứng minh:

a) \[\Delta {\text{AMB = }}\Delta {\text{DMC}}\]

b) \[{\text{AB//CD}}\]

c) \[{\text{AC = BD}}\]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *