Home / Toán 7 / ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 7 – MẠC ĐỈNH CHI – 2013-2014

ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 7 – MẠC ĐỈNH CHI – 2013-2014

Tải đề

I. Lý thuyết (2 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Viết công thức lũy thừa của một thương

Áp dụng: Tính \[{27^3}:{9^3}\]

Câu 2. (1 điểm) Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ nhất (cạnh – cạnh – cạnh) của hai tam giác

Áp dụng: Ghi giả thiết kết luận của hình vẽ sau:

II. Bài tập (8 điểm)

Bài 1. (3 điểm) Thực hiện phép tính

a) \[\frac{{ – 10}}{7} + \frac{{94}}{7}\]

b) \[\left( {\frac{{11}}{{12}}:\frac{{33}}{{16}}} \right).\frac{3}{5}\]

c) \[{\left( {\frac{1}{2}} \right)^0} + {1^0} – 2\]

Bài 2. (1 điểm) Tìm \[x\] biết

a) \[2x + 3 = 11\]

b) \[\frac{x}{{14}} = \frac{{27}}{2}\]

Bài 3. (1 điểm) Hai bạn A và B có tổng số bi là 33 viên. Biết số bi của A và B tỉ lệ với 7 và 4. Tính số bi mỗi bạn

Bài 4. (3 điểm) Cho tam giác \[{\text{ABC}}\] có \[{\text{AB = AC}}\], \[{\text{M}}\] là trung điểm \[{\text{BC}}\]

a) Chứng minh \[\Delta {\text{AMB = }}\Delta {\text{AMC}}\]

b) Chứng minh \[{\text{AM}} \bot {\text{BC}}\]

c) Kẻ \[{\text{BK}}\] vuông góc \[{\text{AC}}\] tại \[{\text{K}}\]. Hai góc \[{\text{CAM}}\] và \[{\text{CBK}}\] có bằng nhau không? Vì sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *