Home / Toán 7 / ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 7 – MẠC ĐỈNH CHI – 2011-2012

ĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 7 – MẠC ĐỈNH CHI – 2011-2012

Tải đề

I. Lý thuyết (2 điểm)

Câu 1. Viết công thức lũy thừa của một tích

Áp dụng: Tính \[{\left( {\frac{1}{3}} \right)^5}{.6^5}\]

Câu 2. Nêu định nghĩa hai tam giác bằng nhau (tất cả các trường hợp)

Áp dụng: Cho \[\Delta ABC = \Delta DEF\], \[\widehat A = {90^0},\widehat F = {70^0}\]. Tính các góc còn lại của hai tam giác đã cho

II. Bài tập (8 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính

\[a)\,\,\frac{6}{{11}}.\frac{7}{{18}} – \frac{6}{{11}}.\frac{8}{9}\]          \[b)\,\,\left( { – 0,25} \right).7\frac{1}{2}.{\left( { – 2} \right)^3}\]

Bài 2. (2 điểm) Tìm \[x\] biết:

\[a)\,\,\frac{1}{2} + \frac{3}{4}.x = \frac{2}{3}\]          \[b)\,\,1\frac{1}{3}:0,8 = \frac{2}{3}:\left( {\frac{1}{{10}}.x} \right)\]

Bài 3. (2 điểm)

Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi \[108\] m và tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng \[\frac{4}{5}\]. Tính diện tích miếng đất

Bài 4. (2,5 điểm)

Cho tam giác \[ABC\] có \[\widehat A = {90^0}\]. Gọi \[M\] là trung điểm \[AB\]. Trên tia \[CM\] lấy điểm \[D\] sao cho \[MD=MC\]. Chứng minh:

\[a)\,\,\Delta AMD = \Delta BMC\]

\[b)\,\,AB \bot BD\]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *