Home / Đề ôn hóa / ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN HÓA NĂM 2019

ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN HÓA NĂM 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

 

 

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

[WpProQuiz 144]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *