Home / Đề ôn toán / ĐỀ ÔN THI MÔN TOÁN THEO CÂU TRÚC CỦA BỘ NĂM 2020 – 03

ĐỀ ÔN THI MÔN TOÁN THEO CÂU TRÚC CỦA BỘ NĂM 2020 – 03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI 03

 

 

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

[WpProQuiz 171]