Home / Đề ôn hóa / ĐỀ ÔN THI MÔN HÓA NĂM 2020 – MÃ ĐỀ 009

ĐỀ ÔN THI MÔN HÓA NĂM 2020 – MÃ ĐỀ 009

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

MÃ ĐỀ 009

 

 

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

[WpProQuiz 156]