Home / Toán 9 / ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 TOÁN 9 ĐỀ 7

ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 TOÁN 9 ĐỀ 7

Câu 1:  ( 2,0đ)

 1. Giải hệ phương trình \[\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {2x + y = 3}\\
  {3x – y = 2}
  \end{array}} \right.\]
 2. Giải phương trình \[{x^4} – 7{x^2} – 8 = 0\]

Câu 2:  (2,0đ)

Cho hàm số \[y{\rm{ }} = {\rm{ }} – {\rm{ }}{x^2}\] có đồ thị \[\left( P \right)\]

 1. Vẽ đồ thị \[\left( P \right)\] của hàm số .
 2. Trên \[\left( P \right)\] lấy hai điểm M, N lần lượt có hoành độ là – 1 và 2.Viết phương trình đường thẳng M N.

Câu 3: (2,0đ) Cho phương trình bậc hai ẩn \[x\]: \[{x^2} + {\rm{ }}mx{\rm{ }} + {\rm{ }}2m{\rm{ }}–{\rm{ }}4{\rm{ }} = {\rm{ }}0\;{\rm{ }}\left( 1 \right)\]

a) Biết phương trình có một nghiệm \[{x_1} = 3\]. Hãy tính nghiệm còn lại \[{x_2}\] và m .

b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm phân biệt của phương trình (1).

Tìm giá trị nguyên dương của m để biểu thức  có giá trị nguyên.

Câu 4:  (4,0đ)

Từ điểm M ở bên ngoài đường tròn (O; R) vẽ hai tiếp tuyến MA, MB ( A, B là các tiếp điểm). Gọi E là điểm nằm giữa M và A. Đường tròn ngoại tiếp tam giác AOE cắt AB tại điểm H. Nối EH cắt MB tại F.

 1. Tính số đo góc EHO
 2. Chứng minh rằng tứ giác OHBF nội tiếp
 3. Chứng minh rằng tam giác EOF cân
 4. Gọi I là trung điểm của AB. Chứng minh rằng OI. OF = OB.OH