Home / ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II HÓA 8 – ĐỀ 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II HÓA 8 – ĐỀ 1

Trường THCS …………………                     

Họ tên: …………………………                     

Lớp: 8A …                                                    

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

Năm học: 2019– 2020

MÔN: HÓA HỌC LỚP 8

Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:( 3điểm)

Câu 1: Oxit là hợp chât của hai nguyên tố trong đó có

A. 1 nguyên tố la N B. 1 nguyên tố là oxi. C.  Nguyên tố là Na D. 1 nguyên tố khác

Câu 2:  Chất nào sau đây có thể dùng để điều chế hiđro với dung dịch HCl?

A. H2O. B. O2. C. KCl D.  Zn

Câu 3: Trong các chất sau chất nào được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?

A. Không khí B. KMnO4 C. Nước D. KOH

Câu 4:   Phản ứng phân hủy là phản ứng từ một chất sinh ra ?

A. 2 hay nhiều chất mới B. 1 chất mới trở lên C. 1 chất mới   D. 3 chất mới trở lên

Câu 5: Phản ứng giữa kim loại sất với dịch axit clohidđric có phương trình hóa học:

Fe + 2HCl→ FeCl2 + H2

thuộc loại phản ứng nào?

A. phân hủy  B. hóa hợp C. thế D. oxi hóa khử

Câu 6:  Công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch là

A. \[{\text{C% = }}\frac{{\text{m}}}{{{{\text{m}}_{{\text{dd}}}}}}100\% \] B. \[{{\text{C}}_M}{\text{ = }}\frac{{\text{n}}}{{{{\text{V}}_{{\text{dd}}}}}}\] C. \[{{\text{m}}_{{\text{dd}}}}{\text{ = }}{{\text{m}}_{{\text{dm}}}}{\text{ + m}}\] D. \[{\text{m = n}}{\text{.M}}\]

II. PHẦN TỰ LUẬN:  (7điểm)   

Câu 1: ( 1,5điểm)  Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

\[{\text{a)}}{\mkern 1mu} {{\text{K}}_{\text{2}}}{\text{O}}\;{\text{ + }}\;{{\text{H}}_{\text{2}}}{\text{O}} \to …\]

\[{\text{b)}}\,{\text{Al + HCl}} \to …. + {{\text{H}}_{\text{2}}}\]

\[{\text{c)}}\,{\text{Na + }}{{\text{O}}_{\text{2}}} \to ….\]

Câu 2: (2,5 điểm) Cho các công thức hóa học sau: \[{\text{N}}{{\text{a}}_{\text{2}}}{\text{O; CaC}}{{\text{O}}_{\text{3}}}{\text{; }}{{\text{N}}_{\text{2}}}{{\text{O}}_{\text{5}}}{\text{; Fe}}{\left( {{\text{OH}}} \right)_{\text{3}}}{\text{; }}{{\text{H}}_{\text{2}}}{\text{C}}{{\text{O}}_{\text{3}}}\]. Hãy phân loại : Oxit axit, oxit bazơ, axit, bazơ, muối và  gọi tên của các hợp chât đó.

Câu 3: (2điểm) Dùng 16,25 gam kẽm phản ứng vừa đủ với dung dịch axit clohidric nồng  độ 0,5M.

a) Tính thể tích dung dịch axit clohidric đã phản ứng?

b) Tính thể tích khí sinh ra (đktc)?

Câu 5: (1điểm) Đốt cháy hoàn toàn 7,2 g kim loại R có hóa trị II thu được 12 g oxit. Xác định tên nguyên tố R trên.