Home / Toán 6 / ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – ĐỀ 4

ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – ĐỀ 4

ĐỀ 4

Câu 1. Tính

a) \[A = 4 + {2^2} + {2^3} + {2^4} + … + {2^{20}}\]

b) Tìm \[x\] biết \[\left( {x + 1} \right) + \left( {x + 2} \right) + … + \left( {x + 100} \right) = 5750\]

Câu 2. 

a) Chứng minh rằng nếu: \[\left( {\overline {ab} + \overline {cd} + \overline {eg} } \right) \vdots 11\] thì \[\overline {abc\deg } \vdots 11\]

b) Chứng minh rằng \[\left( {{{10}^{28}} + 8} \right) \vdots 72\]

Câu 3. Hai lớp \[6A, 6B\] cùng thu nhặt giấy vụn bằng nhau. Lớp \[6A\] có một bạn thu được \[26kg\] còn lại mỗi bạn thu được \[11kg\]. Lớp \[6B\] có một bạn thu được \[25kg\] còn lại mỗi bạn thu được \[10kg\]. Tính số học sinh mỗi lớp biết rằng số giấy mỗi lớp thu được trong khoảng \[200kg\] đến \[300kg\]

Câu 4. Tìm ba số có tổng bằng \[210\]. Biết rằng \[\frac{6}{7}\] số thứ nhất bằng \[\frac{9}{11}\] số thứ hai và bằng \[\frac{2}{3}\] số thứ ba.

Câu 5. Bốn điểm \[A,B,C,D\] không nằm trên đường thẳng \[a\]. Chứng tỏ rằng đường thẳng \[a\] hoặc không cắt hoặc cắt ba hoặc cắt bốn đoạn thẳng \[AB,AC,AD,BC,BD,CD\]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *