Home / Toán 6 / ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – ĐỀ 2

ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 6 – ĐỀ 2

ĐỀ 2

Câu 1.

a) Tìm các số \[x,y\], sao cho \[(2x+1)(y-5)=12\]

b) Tìm số tự nhiên sao cho \[4n-5\] chia hết cho \[2n-1\]

c) Tìm tất cả số \[B = 62xy427\] biết rằng \[B\] chia hết 99

Câu 2. 

a) Chứng tỏ rằng \[\frac{{12n + 1}}{{30n + 2}}\] là phân số tối giản

b) Chứng minh rằng \[\frac{1}{{{2^2}}} + \frac{1}{{{3^2}}} + \frac{1}{{{4^2}}} + … + \frac{1}{{{{100}^2}}} < 1\]

Câu 3. Một người đem cam đi bán. Lần thứ nhất bán \[\frac{1}{2}\] số cam và \[\frac{1}{2}\] quả. Lần thứ hai bán \[\frac{1}{3}\] số cam còn lại  và \[\frac{1}{3}\] quả. Lần thứ ba bán \[\frac{1}{4}\] số cam còn lại  và \[\frac{3}{4}\] quả. Cuối cùng còn lại \[24\] quả. Hỏi số cam người đó đã đem đi bán là bao nhiêu?

Câu 4. Cho \[101\] đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau, không có ba đường thẳng nào đồng quy. Tính số giao điểm của chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *