Home / Bài tập theo dạng chương 7 / DẠNG 1. DẠNG SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT PHẢN ỨNG VỚI CHẤT OXI HÓA MẠNH

DẠNG 1. DẠNG SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT PHẢN ỨNG VỚI CHẤT OXI HÓA MẠNH

KHỞI ĐỘNG.  NHẬN BIẾT

Bài 1: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm \[{\text{Fe, FeO,F}}{{\text{e}}_2}{{\text{O}}_3}\] và \[{\text{F}}{{\text{e}}_3}{{\text{O}}_4}\] phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là?

\[{\text{A}}{\text{. 38,72}}\] \[{\text{B}}{\text{. 35,50}}\] \[{\text{C}}{\text{. 49,09}}\] \[{\text{D}}{\text{. 34,36}}\]

Bài 2:  Hòa tan hoàn toàn 3,58 gam hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 0,04 mol NO và 0,06 mol\[{\text{N}}{{\text{O}}_{\text{2}}}\]. Khối lượng muối có trong dung dịch sau phản ứng (không chứa muối amoni) là

\[{{\text{A}}{\text{.}}\,{\text{16,58 gam}}}\] \[{{\text{B}}{\text{.}}\,{\text{15,32 gam}}}\] \[{{\text{C}}{\text{.}}\,{\text{14,74 gam}}}\] \[{{\text{D}}{\text{.}}\,{\text{18,22 gam}}}\]

Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol  mỗi chất \[{\text{Fe}}{{\text{S}}_{\text{2}}}\] và CuS trong không khí rồi cho sản phẩm cháy tác dụng vừa đủ V ml dung dịch \[{\text{KmN}}{{\text{O}}_4}\] 1M. Giá trị của V (ml) là

\[{{\text{A}}{\text{.}}\,{\text{120 ml}}}\] \[{{\text{B}}{\text{.160 ml}}}\] \[{{\text{C}}{\text{.}}\,{\text{80 ml}}}\] \[{{\text{D}}{\text{.}}\,{\text{300 ml}}{\text{.}}}\]

Bài 4: Hòa tan 6,69g \[{\text{F}}{{\text{e}}_{\text{3}}}{\text{S}}{{\text{O}}_{\text{4}}}\] vào dung dịch \[{\text{HN}}{{\text{O}}_{\text{3}}}\] dư thu được 0,224 lít \[{{\text{N}}_{\text{x}}}{{\text{O}}_{\text{y}}}\] (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Khí \[{{\text{N}}_{\text{x}}}{{\text{O}}_{\text{y}}}\] có công thức là 

A. \[{\text{N}}{{\text{O}}_{\text{2}}}\] B. \[{\text{NO}}\] C. \[{{\text{N}}_2}{\text{O}}\] D. \[{{\text{N}}_2}{{\text{O}}_3}\]

Bài 5: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm  X mol \[{\text{H}}{{\text{g}}_{\text{2}}}{\text{S}}\] và 0,04 mol \[{\text{Fe}}{{\text{S}}_{\text{2}}}\] bằng dung dịch \[{\text{HN}}{{\text{O}}_3}\] đặc, đun nóng, chỉ thu chỉ thu các muối sunfat kim loại có hóa trị cao nhất và có khí \[{\text{N}}{{\text{O}}_2}\] thoát ra. Trị số của X là 

\[{{\text{A}}{\text{.}}\,{\text{0,01}}}\] \[{{\text{B}}{\text{.}}\,{\text{0,02}}}\] \[{{\text{C}}{\text{.}}\,{\text{0,08}}}\] \[{{\text{D}}{\text{.}}\,{\text{0,12}}}\]

Bài 6: Ion đicromat \[{\text{C}}{{\text{r}}_{\text{2}}}{\text{O}}_{\text{7}}^{{\text{ – 2}}}\] trong môi trường axit, oxi hóa được muối \[{\text{F}}{{\text{e}}^{{\text{2 + }}}}\] tạo muối \[{\text{F}}{{\text{e}}^{{\text{3 + }}}}\], còn đicromat bị khử tạo muối \[{\text{C}}{{\text{r}}^{{\text{3 + }}}}\]. Cho biết 10 ml dung dịch \[{\text{FeS}}{{\text{O}}_{\text{4}}}\] phản ứng vừa đủ với 12 ml dung dịch \[{\text{K}}{{\text{r}}_{\text{2}}}{\text{C}}{{\text{r}}_{\text{2}}}{{\text{O}}_{\text{7}}}\] o,1 M trong môi trường axit \[{{\text{H}}_{\text{2}}}{\text{S}}{{\text{O}}_{\text{4}}}\] loãng. Nồng độ mol của dung dịch \[{\text{FeS}}{{\text{O}}_4}\] là. 

\[{\text{A}}{\text{. 0,52M}}\] \[{\text{ B}}{\text{. 0,82M}}\] \[{\text{C}}{\text{. 0,72M}}\] \[{\text{ D}}{\text{. 0,62M}}\]

Bài 7: Cho dung dịch NaOH dư vào 100 ml dung dịch FeCl2 có nồng độ x mol/l, thu được kết tủa. Đem nung kết tủa trong chân không cho đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn A. Đem hòa tan hoàn toàn chất rắn A bằng dung dịch HNO3 loãng, dư có 112 ml khí NO duy nhất thoát ra (đktc). Trị số của x là:

\[{\text{A}}{\text{. 0,15M}}\] \[{\text{B}}{\text{. 0,10M}}\] \[{\text{C}}{\text{. 0,05M}}\] \[{\text{D}}{\text{. 0,20M}}\]

Bài 8: Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2 (là chất khí duy nhất và là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là

\[{\text{A}}{\text{. FeS}}\] \[{\text{B}}{\text{. FeC}}{{\text{O}}_3}\] \[{\text{C}}{\text{. Fe}}{{\text{S}}_{\text{2}}}\] \[{\text{D}}{\text{. FeO}}\]

Bài 9: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Thể tích khí NO là:

A. \[19,04\] lít B. \[17,92\] lít C. \[{\text{56,97}}\] lít D. \[{\text{65,34}}\] lít

Bài 10: Cho 0,24 mol Fe và 0,03 mol Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 3,36 gam kim loại dư. Khối lượng muối có trong dung dịch X là:

\[{\text{A}}{\text{. 48,6 gam}}\] \[{\text{B}}{\text{. 58,08 gam}}\] \[{\text{C}}{\text{. 56,97 gam}}\] \[{\text{D}}{\text{. 65,34 gam}}\]

 

 

 

ĐANG UPDETA…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *