Home / Chương 3 – Bài 3 – Góc nội tiếp

Chương 3 – Bài 3 – Góc nội tiếp

1. Định nghĩa

 

  • Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và 2 cạnh chứa 2 dây cung của đường tròn đó
  • Cung nằm bên trong góc là cung bị chắn

\[\widehat{BAC}\] là goc nội tiếp, chắn cung \[\overset\frown{BC}\]

 

2. Định lí

    • Trong 1 đường tròn, số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn

3. Hệ quả

    • Trong 1 đường tròn:

Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau

Các góc nội tiếp cùng chắn 1 cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau

Góc nội tiếp có số đo bằng nửa số đo góc ở tâm cùng chắn 1 cung

Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông