Home / Chương 3 – Bài 2 – Liên hệ giữa cung và dây

Chương 3 – Bài 2 – Liên hệ giữa cung và dây

1. Định lí 1

Với 2 cung nhỏ trong 1 đường tròn hoặc 2 đường tròn bằng nhau:

Hai cung bằng nhau căng 2 dây bằng nhau

\[\overset\frown{DC}=\overset\frown{AB}\Rightarrow DC=AB\]

Hai dây bằng nhau căng 2 cung bằng nhau

\[DC=AB\Rightarrow \overset\frown{DC}=\overset\frown{AB}\]

 

 

2. Định lí 2

Với 2 cung nhỏ trong 1 đường tròn hoặc 2 đường tròn bằng nhau:

Cung lớn hơn căng dây lớn hơn

\[\overset\frown{AB}>\overset\frown{DC}\Rightarrow AB>DC\]

Dây lớn hơn căng cung lớn hơn

\[AB>DC\Rightarrow \overset\frown{AB}>\overset\frown{DC}\]