Home / Chương 3 – Bài 1 – Góc ở tâm. Số đo cung

Chương 3 – Bài 1 – Góc ở tâm. Số đo cung

1. Góc ở tâm. 

Định nghĩa: Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn

\[\widehat {AOB}\] là góc ở tâm

Gốc \[\widehat {AOB}\]  chắn 2 cung là: cung nhỏ \[\overset\frown{AmB}\] và cung lớn \[\overset\frown{AnB}\]

\[\overset\frown{AmB}\] là cung bị chắn

2. Số đo cung

Định nghĩa: Số đo cung nhỏ bằng số đo góc ở tâm chắn cung đó, số đo cung lớn bằng \[{{360}^{0}}\] trừ số đo cung nhỏ

3. So sánh 2 cung

Hai cung bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau. Kí hiệu \[\overset\frown{AB}=\overset\frown{CD}\]

Cung nào có số đo lớn hơn gọi là cung lớn. Ví dụ \[\overset\frown{AB}>\overset\frown{CD}\]

4. Khi nào \[sđ\,\overset\frown{AB}=sđ\overset\frown{AC}+sđ\,\overset\frown{CB}\]

Nếu \[C\] nằm trên cung \[AB\] thì: \[sđ\,\overset\frown{AB}=sđ\overset\frown{AC}+sđ\,\overset\frown{CB}\]