Home / CHỦ ĐỀ 1- LĂNG KÍNH

CHỦ ĐỀ 1- LĂNG KÍNH

TÓM TẮT LÝ THUYẾT.

I. Cấu tạo lăng kính

Là một khối chất trong suốt, đồng chất,  giới hạn bởi hai mặt phẳng không song song, thường có dạng lăng trụ tam giác.

Một lăng kính được đặc trưng bởi: Góc chiết quang \[A\];     Chiết suất \[n\].

 

II. Đường đi của tia sáng qua lăng kính

1. Tác dụng tán sắc ánh sáng trắng

 • Chùm ánh sáng trắng khi đi qua lăng kính sẽ bị phân tích thành nhiều chùm sáng đơn sắc khác nhau do chiết suất của chất làm lăng kính đối với mỗi ánh sáng khác nhau là khác nhau.Đó là sự tán sắc ánh sáng. Trong phần này chúng ta chỉ xét ánh sáng đơn sắc.

2. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính

 Gọi \[n\] là chiết suất tỉ đối của lăng kính với môi trường chứa nó,\[n = \frac{{{n_{lang\,\,kinh}}}}{{{n_{moi\,\,truong}}}} = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}}\]

Chiều lệch của tia sáng

\[n > 1\]: Lệch về đáy lăng kính, trường hợp này thường diễn ra.

\[n < 1\]: Lệch về đỉnh lăng kính, trường hợp này ít gặp

Xét trường hợp thường gặp là \[n > 1\]:

   • Tia sáng ló \[JR\] qua lăng kính bị lệch về phía đáy của lăng kính so với phương của tia sáng tới.
   • Vẽ đường đi của tia sáng đơn sắc qua lăng kính:
     • Khi tia sáng vuông góc với mặt lăng kính sẽ đi thẳng
     • Nếu \[{r_2} < {\text{ }}{i_{gh}}\]: tia sáng khúc xạ ra ngoài, với góc ló i2 (\[\sin {i_2} = n\sin {r_2}\])
     • Nếu \[{r_2} = {\text{ }}{i_{gh}} \Rightarrow {\text{ }}{i_2} = {\text{ }}{90^0}\]: tia ló đi sát mặt bên thứ 2 của lăng kính
     • Nếu \[{r_2} > {\text{ }}{i_{gh}}\] : tia sáng sẽ phản xạ toàn phần tại mặt bên này
      ( Giả sử tại \[J\] có góc \[i’\] là góc khúc xạ và tính \[sini’ > {\text{ }}1{\text{ }} \Rightarrow \] phản xạ toàn phần tại \[J\])

III. Công thức của lăng kính

Công thức của lăng kính:

\[sin{i_1} = {\text{ }}nsin{r_1};{\text{ }}sin{i_2} = {\text{ }}nsin{r_2};\]