Home / Toán 9

Toán 9

Chương 1 – Bài 1 – Căn bậc hai

TÓM TẮT LÝ THUYẾT Định Nghĩa: Với số dương \[a\], số \[\sqrt a \] được gọi là căn bậc hai số học của \[a\] Số \[0\] cũng được gọi là căn bậc hai số học của \[0\] Ví dụ: Với số dương \[16\], căn bậc hai số học của \[16\] …

Read More »

ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 TOÁN 9 ĐỀ 7

Câu 1:  ( 2,0đ) Giải hệ phương trình \[\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {2x + y = 3}\\ {3x – y = 2} \end{array}} \right.\] Giải phương trình \[{x^4} – 7{x^2} – 8 = 0\] Câu 2:  (2,0đ) Cho hàm số \[y{\rm{ }} = {\rm{ }} – {\rm{ }}{x^2}\] có đồ thị \[\left( …

Read More »

ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2 TOÁN 9 ĐỀ 6

Bài 1:  ( 2,0 điểm) ( Học sinh không dùng máy tính cầm tay) a) Giải phương trình: \[{x^2} – {\rm{ }}3x{\rm{ }} – \;{\rm{ }}10{\rm{ }} = {\rm{ }}0\] b) Giải hệ phương trình: \[\left\{ \begin{array}{l} x + 3y = – 1\\ 3x – y = 7 \end{array} \right.\] …

Read More »