Home / Toán 9 – Đại số Chương 1

Toán 9 – Đại số Chương 1

Chương 1 – Bài 4 – Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

TÓM TẮT LÝ THUYẾT Định lí Với số \[a\] không âm và số \[b\] dương ta có: \[\sqrt {\frac{a}{b}} = \frac{{\sqrt a }}{{\sqrt b }}\] Ví dụ: \[\sqrt {\frac{{16}}{{25}}} = \frac{{\sqrt {16} }}{{\sqrt {25} }} = \frac{4}{5}\] Quy tắc khai phương một thương Muốn khai phương một thương \[\frac{a}{b}\], trong …

Read More »