Home / Toán 8

Toán 8

KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 8 NĂM ABCD

I. LÝ THUYẾT Câu 1. Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức Áp dụng: \[\left( {2x + 2} \right)\left( {2x – 2} \right)\] Câu 2. Nêu dấu hiệu nhận biết hình thoi Vẽ hình thoi ABCD II. BÀI TẬP Câu 1. Phân tích đa thức thành nhân …

Read More »

KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 8 NĂM HỌC 2013-2014

Tải đề Câu 1: (2.0 điểm) Tính: \[a){\text{ }}\left( {2x{\text{ }} + {\text{ }}1} \right)\left( {2x{\text{ }}–{\text{ }}1} \right)\;{\text{ }}\;{\text{ }}\;{\text{ }}\;{\text{ }}\;{\text{ }}\;b){\text{ }}\left( {{\text{ }}6{x^3}{y^2}–{\text{ }}18{x^2}{y^3} + {\text{ }}24{x^2}{y^2}} \right){\text{ }}:{\text{ }}3{x^2}y\] Câu 2: (1.0 điểm) a) Tính độ dài đường trung bình của hình thang. Biết độ …

Read More »