Home / Toán 12

Toán 12

KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ I TOÁN 12 NĂM HỌC 2019 – 2020

Tải đề  PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm) Câu 1. Hình đa diện dưới đây gồm bao nhiêu mặt A. 13 B. 8 C. 11 D. 9 Câu 2. Cho \[a\] là số thực dương tùy ý, \[\frac{{{a^{\frac{2}{3}}}.{a^{\frac{3}{4}}}}}{{\root 6 \of a }}\] bằng A. \[{a^{\frac{1}{3}}}\] B. \[{a^{\frac{5}{4}}}\] C. \[{a^{\frac{3}{4}}}\] D. \[{a^{\frac{4}{5}}}\] …

Read More »

CHUYÊN ĐỀ 1 – LŨY THỪA

KIẾN THỨC CHUNG 1. Lũy thừa với số mũ nguyên \[{a^n} = \underbrace {a.a….a}_{n\,\,thua\,\,so}\left( {n \in {N^*}} \right)\] \[{a^0} = 1\left( {a \ne 0} \right)\] \[{a^{ – n}} = \frac{1}{{{a^n}}}\left( {a \ne 0} \right)\] \[{0^0}\] và \[{0^{ – n}}\] vô nghĩa 2. Phương trình \[{x^n} = b\] a. Trường hợp …

Read More »