Home / Toán 12

Toán 12

Chương 4. Bài 1. Số Phức

LÝ THUYẾT ĐỊNH NGHĨA: Số phức là biểu thức có dạng \[a+bi\]. Trong đó \[a,b \in R,\,\,{i^2} = – 1\] \[a\] là phần thực \[b\] là phần ảo \[i\] là đơn vị ảo Tập hợp số phức kí hiệu là \[C\] Ví dụ: Số phức \[z = – 3 + …

Read More »