Home / Toán 11

Toán 11

BÀI 2. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

BÀI 2. GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ I. GIỚI HẠN HỮU HẠN CỦA HÀM SỐ TẠI MỘT ĐIỂM 1. Định nghĩa ĐN 1: Cho khoảng \[K \supset {x_0}\] và \[y = f\left( x \right)\] xác định trên \[K\] Ta nói \[y = f\left( x \right)\] có giới hạn là số \[L\] …

Read More »

CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM

Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thươngCho các hàm số \[u = u\left( x \right);\,\,v = v\left( x \right)\] có đạo hàm tại điểm x thuộc khoảng xác định.Ta có:\[{\left( {u + v} \right)^\prime } = u’ + v’\]\[{\left( {{\text{u}}\,{\text{ – }}\,{\text{v}}} \right)^\prime }\,{\text{ = }}\,{\text{u’}}\,\,{\text{ – }}\,\,{\text{v’}}\]\[{\left( {u.v} \right)^\prime …

Read More »