Home / Lý 11 Chương 1

Lý 11 Chương 1

Bài 1 – Điện tích, Định luật Cu-Lông

TÓM TẮT LÝ THUYẾT Sự nhiễm điện của các vật Cọ xát: Nếu cọ xát thanh thủy tinh vào lụa thì tại những nới tiếp xúc có một số e từ thủy tinh di chuyển sang lụa, do đó thanh thủy tinh nhiễm điện dương, mảnh lụa nhiểm điện âm. …

Read More »